Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Төмөр замын байгууллага 2020-06-26

2021-01-18
Нийтэлсэн: АDMIN

Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт 08-ын 2 дугаар хавсралт “Үндэсний ажил, мэргэжил индекс/код”-ын төмөр замын байгууллагад хамаарах 1324, 2142, 2152, 3112, 3115, 3123, 7131, 7233, 7412, 8182, 8311, 8312, 9629 нэгж бүлэгт нэгдүгээр хавсралтын дагуу ажил, мэргэжлийн индекс/кодыг нэмсүгэй. 2. Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт 08-ын 2 дугаар хавсралт “Үндэсний ажил, мэргэжил индекс/код”-ын төмөр замын байгууллагад хамаарах 1120, 1121, 8311, 8312 нэгж бүлэгт хоёрдугаар хавсралтын дагуу өөрчлөлт оруулсугай. 3. Төмөр замын байгууллагад энэхүү тушаалын хавсралтаар батлагдсан ажил, мэргэжлийн нэршлийг байгууллагын ажлын байрны жагсаалт, ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулах, хөдөлмөрийн норм, норматив тогтооход мөрдсүгэй.

Дэлгэрэнгүй

YAMAT аргачлал 2019-03-18

2021-01-18
Нийтэлсэн: АDMIN

Аргачлал батлах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн ТУШААХ нь: 1. “Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах, шинэчлэх аргачлал”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай. 2. Энэ тушаалын хавсралтаар баталсан аргачлалыг хэрэгжүүлэх, мэргэжил арга зүйгээр хангахыг Хөдөлмөрийн харилцааны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Б.Алимаа/-т даалгасугай.

Дэлгэрэнгүй

Эрүүл мэнд, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага 2017-09-04

2021-01-18
Нийтэлсэн: АDMIN

Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт 08-д өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн ТУШААХ нь: 1. Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт 08-ын 2 дугаар хавсралт "Үндэсний ажил, мэргэжлийн индекс/код"-ын эрүүл мэндийн салбарт хамаарах 1342, 2211, 2212, 2221, 2222, 2230, 2261, 2262, 2264, 2265, 2266, 2267, 2269, 3211, 3212, 3214, 3251, 3252, 3254, 3258, 3259, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын ажил, албан тушаалд хамаарах 5413 нэгж бүлгийн индекс/кодыг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай. 2. Эрүүл мэнд, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага энэхүү тушаалын хавсралтаар батлагдсан салбарын ажил, мэргэжлийн ангилалд дурдсан нэршлийн дагуу байгууллагын ажлын байрны жагсаалт, ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулах, норм норматив тогтоохдоо мөрдөхийг зөвлөсүгэй.

Дэлгэрэнгүй

Мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллага нэмэлт өөрчлөлт YAMAT 2018-12-16

2021-01-18
Нийтэлсэн: АDMIN

дэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт 08-д өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн ТУШААХ нь: 1. Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт 08-ын 2 дугаар хавсралт “Үндэсний ажил, мэргэжлийн индекс/код”-ын мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагад хамаарах 1345, 2320, 2351, 2635 нэгж бүлгийн Индекс/кодыг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай. 2. Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсрол эзэмшүүлэх сургалтын байгууллагад хамаарах 2352 нэгж бүлэгт “2352-36 Багш, тусгай хэлний” гэж нэмсүгэй. 3. Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагуудад энэхуу тушаалын хавсралтаар батлагдсан салбарын ажил, мэргэжлийн ангилалд дурдсан нэршлийн дагуу байгууллагын ажлын байрны жагсаалт, ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулах, норм норматив тогтоохдоо мөрдсүгэй.

Дэлгэрэнгүй

Сургуулийн өмнөх болон бага дунд боловсрол эзэмшүүлэх сургалтын байгууллага 2018-06-29

2021-01-18
Нийтэлсэн: АDMIN

Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт 08-д өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн ТУШААХ НЬ: 1. Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт 08-ын 2 дугаар хавсралт “Үндэсний ажил, мэргэжлийн индекс/код”-ын сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсрол эзэмшүүлэх сургалтын байгууллагад хамаарах 1341, 1345, 2330, 2341, 2342, 2351, 2352, 2359, 2635 нэгж бүлгийн индекс/кодыг хавсралтаар шинэчлэн баталж, 2353-11, 2353-12, 2353-13, 2353-14, 2354-11, 2354-12, 2354-13, 2354-14, 2355-11, 2355-12, 2355-13, 2355-14, 2356-11 индекс кодыг хүчингүй болгосугай. 2. Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсрол эзэмшүүлэх сургалтын байгууллагуудад энэхүү тушаалын хавсралтаар батлагдсан салбарын ажил, мэргэжлийн ангилалд дурдсан нэршлийн дагуу байгууллагын ажлын байрны жагсаалт, ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулах, норм норматив тогтоохдоо мөрдөхийг зөвлөсүгэй.

Дэлгэрэнгүй

Монгол Улсын Үндэсний Ажил Мэргэжлийн Ангилал ба Тодорхойлолт-08

2021-01-18
Нийтэлсэн: АDMIN

Энд дарж Монгол Улсын Үндэсний Ажил Мэргэжлийн Ангилал ба Тодорхойлолт-08-г татаж авна уу.

Дэлгэрэнгүй