Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 134
Нэр Мэргэшсэн үйлчилгээний менежер
Төрөл Бүлэг
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:38:08
Тодорхойлолт
  • Мэргэшсэн үйлчилгээний менежер нь хүүхдийн ясли цэцэрлэг, нийгмийн халамж, эрүүл мэнд, боловсрол болон бусад мэргэжсэн үйлчилгээг төлөвлөх, чиглүүлэх, зохицуулах үүрэгтэй бөгөөд банк, санхүүгийн болон даатгалын үйлчилгээ эрхэлдэг байгууллагын салбарыг эрхэлнэ.
Гүйцэтгэх үүрэг
  • Үйлчилгээ болон байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой бодлого боловсруулах, төлөвлөх, зорилт, хариуцлага, стандартын гүйцэтгэлийг тодорхойлох, үйлчлүүлэгчдийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн хөтөлбөр боловсруулах, үйлчилгээ үзүүлэх, нөөцийн зохистой хуваарилалтыг зохицуулах, эцэг эх, удирдах зөвлөл болон санхүүжүүлэгч, олон нийтийн байгууллагын төлөөлөгчид зэрэг холбогдох байгууллагатай харилцах, хамтран ажиллах, зохицуулалт хийх талаар санал солилцох, зарлагад хяналт шинжилгээ хийх, хяналт тавих, ажилтны сонгон шалгаруулалт, сурггалт, ажил, үүргийн гүйцэтгэлд хяналт тавих, тайлан, төсөв, прогноз бэлтгэх, юмуу бэлдүүлэх, оролцогч болон бусад байгууллагатай харьцах үед хурал, зөвлөгөөн, гэрээ, хэлцэлд байгууллагаа төлөөлөн оролцох.