Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 9623
Нэр Тоолуурын заалт тэмдэглэгч, худалдааны автомат мөнгө хураагчаас мөнгө цуглуулагч, түүнд бараа, бүтээгдэхүүн нэмж хийгч
Төрөл Ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:40:17
Тодорхойлолт
  • Тоолуурын заалт тэмдэглэгч, худалдааны автомат мөнгө хураагчаас мөнгө цуглуулагч, түүнд бараа, бүтээгдэхүүн нэмж хийгч нь худалдааны автомат машинд бараа, бүтээгдэхүүн нэмж хийх, мөнгө цуглуулах болон цахилгаан, хий, усны тоолуур, хэмжүүрийн заалт, мэдээллийг авах, унших зэрэг ажил эрхэлнэ.
Гүйцэтгэх үүрэг
  • а) худалдааны автомат машинд бараа бүтэгдэхүүн нэмж хийх, мөнгөний савнаас нь мөнгө цуглуулах,
  • б) авто зогсоолын автомат болон бусад ижил төстэй зоосон мөнгө хуурагчаас мөнгө цуглуулах,
  • в) хий, ус, цахилгааны тоолуур, хэмжүүрийн заалт, мэдээллийг тэмдэглэх, бүртгэх, хэрэглээг тооцох,
  • г) түгээсэн бараа, бүтээгдэхүүн, хураасан, цуглуулсан мөнгөний тухай тэмдэглэл хөтлөх,
  • д) тогтоосон зам, чиглэлийн дагуу явж тоолуур, хэмжүүрийн мэдээллийг авах,
  • е) хэрэглээнийзаалтбуруу,зөрчилгаргасантохиолдолдтэмдэглэлхөтлөж, шалтгааныг тодорхойлох, холбогдох газарт мэдээлж шалгуулах,
  • ж) тоолуур, хэмжүүрийн эвдрэл, гэмтэл, буруу болон зөвшөөрөлгүй холболт, лац, битүүмжлэл зэргийг шалгах.
Ажил мэргэжлийн жишээ
  • мөнгө хураагч автомат машинаас мөнгө цуглуулагч
  • тоолуурын заалт тэмдэглэгч
Холбогдох ажил мэргэжил

Дэд ангилалууд

Төрөл Код Нэр
Мэргэжил 9623-11 Мөнгө хураагч автомат машинаас мөнгө цуглуулагч
Мэргэжил 9623-12 Тоолуурын заалт тэмдэглэгч