Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 5
Нэр Худалдаа, үйлчилгээний ажилтан
Төрөл Үндсэн ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:38:03
Тодорхойлолт
  • Үйлчилгээ, худалдааны ажилтан нь аялал жуулчлал, гэр ахуйн ажил эрхлэх, нийтийн хоолоор үйлчлэх, хувь хүн асрах юмуу хууль бус үйлдэл, гал түймрээс сэргийлэх, хамгаалах эсвэл бөөний ба жижиглэн худалдаа, бусад төстэй байгууллагад, тэрчлэн зах, мухлагаар бараа таваар дэлгэн үзүүлэх, худалдаж борлуулахад холбогдсон хувийн болон хамгаалалтын шинжтэй үйлчилгээ үзүүлэх үүрэгтэй. Энэ үндсэн бүлэгт орсон ажил, мэргэжил нь Олон улсын ажил мэргэжлийн стандарт (ISCO)-ын ур чадварын 2 дугаар түвшний шаардлагыг хангасан байна.
Гүйцэтгэх үүрэг
  • Аялал зохион байгуулж үйлчлэх, гэр ахуйн ажил эрхлэх, хүнс, ундааны зүйл бэлтгэх, түүгээр үйлчлэх, хүүхэд асрах, айл өрх юмуу байгууллагад эрүүл мэндийн хувийн ба суурь үйлчилгээ үзүүлэх, мөн түүнчлэн үс засах, гоо сайхны үйлчилгээ хийх, хувь төөрөг хэлэх, шарил хайлах, занданшуулах, оршуулгын зан үйл хийх, хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлэх, хүн болон эд хөрөнгийг гал түймэр, хууль бус үйлдлээс хамгаалах, хууль ёс, хэв журмыг сахиулах, зар сурталчилгаа, урлагийн бүтээл, барааны сурталчилгаанд загвар өмсч үзүүлэх, бөөний буюу жижиглэн худалдаалах газар, мухлаг, зах дээр бараа худалдах, хэрэглэгчдэд бараа үзүүлэн таниулах. Бусад ажилтанд хяналт тавих ажлыг энд бас оруулж болно.

Дэд ангилалууд

Төрөл Код Нэр
Дэд ангилал 51 Хувийн үйлчилгээний ажилтан
Дэд ангилал 52 Борлуулалтын ажилтан
Дэд ангилал 53 Хувь хүн асрамжлах үйлчилгээ
Дэд ангилал 54 Хамгаалах үйлчилгээний ажилтан