Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 8343
Нэр Операторч, кранч, өргөгч цамхаг түүнтэй адилтгах машины
Төрөл Ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:40:06
Тодорхойлолт
 • Кранч, өргөгч цамхаг түүнтэй адилтгах машины операторч нь хөдөлгөөнт болон суурин кран бусад өргөх хэрэгслийг ажиллуулж, хянана.
Гүйцэтгэх үүрэг
 • а) хөдөлгөөнт болон суурин краныг (сум, холбоосыг дээшлүүлж, доошлуулах замаар) ажиллуулан материал, тоног төхөөрөмжийг байрлуулах, өргөх, шилжүүлэх ажлыг гүйцэтгэх,
 • б) барилгын талбай, зам болон уурхайд ажилтныг оруулах, гаргах, материалыг өргөх, буулгах тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах,
 • в) цанын зам /дүүжин зам/, бусад төстэй тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах,
 • г) ачаа бараа, зорчигчид, автомашин бүхий гаталга онгоц, ачааны усан онгоцыг богино гармаар гарахад татах тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах,
 • д) усан замын болон автозамын тээврийн хэрэгслийг өнгөрүүлэх зориулалтай салж, нийлдэг гүүрийн төхөөрөмжийг ажиллуулах,
 • е) ус сорж зайлуулах тоног төхөөрөмжөөр тоноглосон краныг усан зам болон бусад газарт ажиллуулах,
 • ж) завь, ачааны усан онгоцонд бэхэлсэн кранаар материал, тоног төхөөрөмжийг өргөх, шилжүүлэх, байрлуулах ажлыг гүйцэтгэх.
Ажил мэргэжлийн жишээ
 • Өргөх кранч, операторч
 • Хөдөлгөөнт өргөх краны операторч
 • Цамхагт /байшин/ краны операторч
Холбогдох ажил мэргэжил