Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 111
Нэр Хууль тогтоогч, удирдах албан тушаалтан
Төрөл Бүлэг
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:38:08
Тодорхойлолт
  • Хууль тогтоогч, удирдах албан тушаалтан нь Засгийн газар болон аймаг, нийслэлийн, бүсийн, орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага, нийгэмлэг, тусгай сонирхол бүхий байгууллагын бодлогыг тодорхойлох, зөвлөх ба бодлогын хэрэгжилтийг удирдан чиглүүлэх үйл ажиллагаа эрхэлнэ. Тэдгээр нь хууль тогтоомж, нийтээр дагаж мөрдөх дүрэм, журмыг боловсруулах, батламжлах, тэдгээрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах буюу хүчингүй болгох, засгийн газрын агентлаг, газар, уламжлалт нийгэмлэг, тусгай сонирхол бүхий байгууллагын үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, удирдах, хянах, үнэлэх үйл ажиллагаа явуулна.
Гүйцэтгэх үүрэг
  • Хууль тогтоох байгууллага, төрийн захиргааны зөвлөл, хууль тогтоох чуулган, орон нутгийн нийгэмлэг,болон тусгай сонирхол бүхий байгууллагын үйл ажиллагааг удирдах буюу оролцох, төрийн захиргааны зөвлөл буюу албан лсны хороодод орж ажиллах, нийтийн ашиг сонирхлын асуудлуудыг шалган судлах, сонгогчдын эрх ашгийг дэмжих, төрийн бодлого, төсөв, хууль тогтоомж, дүрэм, журам боловсруулах, зөвлөх, байгууллагын зорилгыг тодорхойлох, бодлого, хөтөлбөр, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх дүрэм журмыг боловсруулах, батлах, үнэлэх, өргөн барьсан баримт бичиг, товч мэдээлэл, илтгэл тайланг батлах, үнэлэх, хянах, зөвлөмж өгөх, төсвийг хянахын тулд тохирох тогтолцоо, журмыг боловсруулж, хэрэгжүүлэх, нийтийн эзэмшлийн газар, бусад нөөц баялгийг хуваарилах, ёслолын үүрэг гүйцэтгэх, албан ёсны үйл ажиллагаа, хурал, хэлэлцээ, цуглаан, олон нийтийн арга хэмжээнд засгийн газар, байгууллага, хамт олныг төлөөлөх.