Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 4
Нэр Контор, үйлчилгээний ажилтан
Төрөл Үндсэн ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:38:03
Тодорхойлолт
  • Тодорхой асуудалд хамаарах мэдээллийг тэмдэглэх, эмхлэх, хадгалах, тооцоолон бодох, сэргээн засварлах ба мөнгөний гүйлгээ хийх, аялал жуучлал зохион байгуулах, мэдээлэл авах, хүсэлт тавих, уулзалт товлох зэрэг туслах шинжтэй олон төрлийн үүргийг гүйцэтгэнэ. Энэ ангиллын ажил мэргэжил нь Олон улсын ажил мэргэжлийн стандарт (ISСО)-ын 2 дугаар төвшний мэргэшил шаардана.
Гүйцэтгэх үүрэг
  • Таталган бичиж тэмдэглэл хөтлөх, бичгийн машинаар бичих, компьютер болон бичиг хэргийн бусад төхөөрөмжийг ажиллуулах, мэдээллийг компьютерт оруулах, нарийн бичгийн даргын үүргийг гүйцэтгэх, тоон мэдээллийг тэмдэглэх ба тооцоолон бодох, үйлдвэрлэл, тээврийн холбогдох тэмдэглэлийг хөтлөх, зорчигч ба ачаа тээврийн холбоотой бүртгэлийг хөтлөх, номын санд бичиг хэргийн ажилтны үүрэг гүйцэтгэх, шуудангийн үйлчилгээтэй холбоотой ажлыг гүйцэтгэх, хэвлэх материалыг бэлтгэж нийлэх, бичиг үсэг үл мэдэх хүнийг төлөөлөн бичих, мөнгөний гүйлгээтэй холбоотой үйл ажиллагаа явуулах, аялал жуулчлал зохион байгуулах, үйлчлүүлэгчийг мэдээллээр хангах, уулзалт товлох, холбооны коммутатор ажиллуулах зэрэг ажилбарууд зонхилон орно. Мөн бусад ажилтанд хяналт тавих үүргийг гүйцэтгэж болно.