Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 2
Нэр Мэргэжилтэн
Төрөл Үндсэн ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:38:03
Тодорхойлолт
  • Энэхүү ангиллын мэргэжлийн ажилтан нь мэдлэгийнхээ санг нэмэгдүүлэх, шинжлэх ухаан юмуу урлагийн онол, үзэл баримтлалыг ашиглах, эдгээрийг системчилсэн хэлбэрээр заан сургах буюу тус үйл ажиллагааны аливаа хослолыг мэргэшлийн өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэдэг. Тиймээс энэ бүлгийн ихэнх ажил мэргэжил Ажил мэргэжлийн олон улсын стандарт ангилал болон Олон улсын ажил, мэргэжилийн стандарт (ISCO)-ын мэргэжлийн ур чадварын 4 дэх түвшинд хамаарна.
Гүйцэтгэх үүрэг
  • Шинжилгээ судалгаа хийх, үзэл баримтлал, онол, үйлдлийн арга барилыг боловсруулж хөгжүүлэх, математик, инженерчлэл, технологи зэрэг амьгүй байгалийн, анагаах, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, тэрчлэн нийгэм ба хүмүүнлэгийн зэрэг амьд байгалийн ухааны мэдлэгийг хэрэглэх юмуу түүгээр зөвлөгөө өгөх, боловсролын төрөл бүрийн төвшинд нэг юмуу түүнээс дээш тооны хичээлээр онол, практик зааж багшлах, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг сурган боловсруулах, төрөл бүрийн бизнес, хууль зүй, социал үйлчилгээ хийх, урлагийн бүтээл туурвих, оюун санааны удирдамж өгөх, шинжилгээ судалгааны илтгэл, тайлан баримт бичиг бэлтгэх. Бусад ажилтныг удирдах үүрэг орж болно.