Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 1345
Нэр Ерөнхий боловсролын сургалтын байгууллагын менежер
Төрөл Ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:38:25
Тодорхойлолт
 • Ерөнхий боловсролын сургалтын байгууллагын менежер нь боловсролын үйлчилгээ үзүүлдэг бага болон дунд сургууль, коллеж, их, дээд сургуулийн салбар, тэнхим зэрэг боловсролын байгууллагын боловсролын үйлчилгээг төлөвлөж, удирдан зохицуулна.
Гүйцэтгэх үүрэг
 • а) боловсролын агентлаг, захиргааны байгууллагаас гаргасан ерөнхий чиглэлд үндэслэн боловсролын хөтөлбөр боловсруулах,
 • б) сургуулийн ажил хэрэг, оюутан, сурагчдын элсэлтэд хяналт тавих хяналтын систем, дүрэм журмыг боловсруулан хэрэгжүүлэх,
 • в) оюутан, сурагчдын элсэлт, боловсролын үйлчилгээ эрхэлдэг захиргаа, конторын үйл ажиллагааг зохион байгуулж удирдах,
 • г) төсвийн төлөвлөлт, тайлан, сургалтын материал, тоног төхөөрөмжийн хангамж, үйлчилгээний зардал зэрэг асуудлаар захиргааны үйл ажиллагаанд хяналт тавих,
 • д) багш болон академик, захиргааны ажилтан, оюутан сурагчдыг манлайлах, чиглүүлэх,
 • е) сургалтын арга барилыг судлах, сургалтын материалуудыг хянах зэргээр багш, профессор багш нарын ажлыг үнэлэх,
 • ж) боловсролын хөтөлбөрийг сурталчлах, байгууллага буюу сургалтын үйлчилгээг өргөн олон нийтэд таниулах,
 • з) сургалтын материаллаг хэрэгслийн арчилгаа тордолгоог хянах,
 • и) оюутан сурагч, багш сурган хүмүүжүүлэгч нарт аюулгүй, таатай орчин бүрдүүлэх үүднээс сахилгын ёс зүйн дүрмийг боловсруулж, мөрдөх,
 • к) эцэг эх, олон нийт, хандивлагч байгууллагатай хамтран нэмэлт хөрөнгийн сан бий болгох арга хэмжээ зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх,
 • л) ажилтанг шалгаруулж авах, сургаж, дадлагажуулах.
Ажил мэргэжлийн жишээ
 • Захирал, цогцолбор сургуулийн
 • Захирал, лаборатори сургуулийн
 • Захирал, олон улсын хөтөлбөрийн сургуулийн
 • Захирал, ердийн сургуулийн
 • Захирал, ердийн сургуулийн /дотуур байртай/
 • Захирал, тусгай сургуулийн
 • Захирал, насан туршийн боловсролын төвийн
 • Декан, факультетийн, их, дээд сургуулийн, коллежийн
 • Тэнхимийн эрхлэгч, их, дээд сургуулийн, коллежийн
Холбогдох ажил мэргэжил
Тайлбар