Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 1344
Нэр Нийгмийн халамжийн менежер
Төрөл Ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:38:25
Тодорхойлолт
 • Нийгмийн халамжийн менежер нь нийгмийн үйлчилгээний хөтөлбөрүүд, тухайлбал орлогын эх үүсвэр бүрдүүлэх, өрхөд туслалцаа үзүүлэх, хүүхдийн асаргаа, бусад олон нийтийн шинжтэй хөтөлбөр, үйлчилгээг төлөвлөж, хэрэгжүүлэх, зохицуулах, бодлого, стандартын хэрэгжилтийг хангах үүрэг хүлээнэ.
Гүйцэтгэх үүрэг
 • а) хангамж, үйлчилгээний төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, нийгмийн халамж, үйлчилгээний төвийг нэгдсэн удирдлага, чиглэлээр хангах,
 • б) ажилтны мөрдөх журам, нийгмийн халамжийн бодлого, стандартын гүйцэтгэлийг тодорхойлох, хэрэгжилтийг хянан шинжлэх,
 • в) халамж, орон сууц, бусад нийгмийн үйлчилгээнд зориулагдсан нөөцийг хянан шинжлэх, үнэлэх,
 • г) төсвийн төлөвлөгөө, тайлан, материал хангамж, тоног төхөөрөмж, үйлчилгээний зардал зэрэг асуудлаар захиргааны үйл ажиллагаанд хяналт тавих,
 • д) эрүүл мэнд, нийгмийн халамж үйлчилгээний хүрээнд хамтран ажиллах, зохицуулалт хийх үүднээс эрүүл мэнд, нийгмийн халамж үйлчилгээ эрхэлдэг бусад байгууллага, зөвлөл хороо, санхүүжүүлэгч байгууллагатай хамтран ажиллах,
 • е) эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийн үйлчилгээ, хангамжийг сайжруулах асуудлаар засаг захиргааны байгууллагад зөвлөгөө өгөх,
 • ж) төсөв батлах, захиран зарцуулах, зардлыг хянах, нөөцийг үр зохистой ашиглах явдлыг хангах,
 • з) үйл ажиллагааны болон захиргааны холбоотой дүрэм журам боловсруулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах,
 • и) ажилтанг шалгаруулж авах, сургах, гүйцэтгэх чадварыг нь ахиулах,
 • к) хурал, зөвлөгөөн, гэрээ, хэлэлцээрт байгууллагаа төлөөлөн оролцох.
Ажил мэргэжлийн жишээ
 • Олон нийтийн төвийн менежер
 • Гэр бүлийн үйлчилгээний менежер
 • Орон сууцны үйлчилгээний менежер
 • Халамжийн төвийн менежер
Холбогдох ажил мэргэжил
Тайлбар

Дэд ангилалууд

Төрөл Код Нэр
Мэргэжил 1344-11 Олон нийтийн төвийн менежер
Мэргэжил 1344-12 Гэр бүлийн үйлчилгээний менежер
Мэргэжил 1344-13 Орон сууцны үйлчилгээний менежер
Мэргэжил 1344-14 Халамжийн төвийн менежер