Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 1343
Нэр Настанг асрамжлах үйлчилгээний менежер
Төрөл Ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:38:25
Тодорхойлолт
 • Настанг асрамжлах үйлчилгээний менежер нь өндөр насласны улмаас зохих асрамжийн үйлчилгээ шаардлагатай болсон хувь хүн, айл өрхөд үзүүлж байгаа суурин ба хувь үйлчилгээг төлөвлөх, чиглүүлэх, зохицуулах, бодлого, стандартын хэрэгжилтэд үнэлгээ хийх ажлыг эрхэлнэ.
Гүйцэтгэх үүрэг
 • а) үйлчилгээ, халамжийн байгууллагыг нэгдсэн удирдлага, чиглэлээр хангах,
 • б) эмчилгээ, сувилгаа, техник, бичиг хэргийн үйлчилгээ, засвар арчилгаа тордлого, хариуцсан болон бусад ажилтны ажил үйлдлийг чиглүүлэх, хянах, үнэлэх,
 • в) удирдсан нэгжийн зорилт, хариуцлагыг тодорхойлох, үнэлгээний болон үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг тогтоох,
 • г) ажилтанг шалгаруулж авах, сургаж дадлагажуулах ажиллагааг чиглүүлэх, зохион байгуулах,
 • д) эмчилгээ, сувилгаа, техникийн болон захиргааны ажилтны мөрдөх журам гаргах, бодлого, стандартын гүйцэтгэлийг тодорхойлох, хэрэгжүүлэх, хянан шинжлэх,
 • е) настанд зориулсан халамж, асаргааны хөтөлбөрүүдийг зохицуулах, удирдах,
 • ж) төсвийн төлөвлөлт, тайлан, материал хангамж, тоног төхөөрөмж, үйлчилгээний зардал зэрэг асуудлаар захиргааны үйл ажиллагаанд хяналт тавих,
 • з) үйлчилгээг зохицуулах үүднээс эрүүл мэнд, халамжийн үйлчилгээ эрхэлдэг бусад байгууллага, зөвлөл, хороо, санхүүжүүлэгч байгууллагатай хамтран ажиллах,
 • и) эрүүл мэнд, нийгмийн халамж үйлчилгээ, хангамжийг сайжруулах талаар засаг захиргааны байгууллагад зөвлөгөө өгөх,
 • к) хурал, зөвлөгөөн, гэрээ, хэлэлцээрт байгууллагаа төлөөлөн оролцох.
Ажил мэргэжлийн жишээ
 • Настны асрамжийн газрын дарга, захирал
 • Настны асрамжийн үйлчилгээний зохион байгуулагч
 • Настны сувиллын газрын дарга, эрхлэгч
 • Сум, хорооны тэтгэврийн зохион байгуулагч, байцаагч
Холбогдох ажил мэргэжил
 • 1342 Эрүүл мэндийн үйлчилгээний менежер
Тайлбар