Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 1324
Нэр Хангамж, түгээлт, холбогдох бусад менежер
Төрөл Ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:38:24
Тодорхойлолт
 • Хангамж, түгээлтийн албаны адилтгах бусад менежер нь бараа таваарын хангамж, тээвэрлэлт, хадгалалт болон түгээлттэй холбоотой ажлыг төлөвлөх, удирдах, зохицуулах асуудлыг эрхэлнэ.
Гүйцэтгэх үүрэг
 • а) бараа таваарын худалдан авалт, хадгалалт, хуваарилалтын стратегийн төлөвлөлтийн ажлыг эрхлэх, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих
 • б) хэрэгцээтэй барааны нийтүүлэлтийг хамгийн бага зардлаар авах төлөвлөгөөг боловсруулж хэрэгжүүлэх
 • в) худалдааны гэрээ байгуулах, худалдан авч буй бараа таваарын чанарыг шалгах, бараа нийлүүлэгчидтэй үнийн талаар харилцан тохирох
 • г) хангамжийн шаардлагад нийцүүлж, эд хогшлын бүртгэлийн системийг хянаж шалгах
 • д) нийт бараа таваарыг бүртгэх системыг тогтоож, дахин захиалах, хангах ажлыг боломжтой цагт хийх
 • е) бараа таваарын тээвэрлэлтийн стандарт шаардлагатай холбоотой бусад хэлтэс болон үйлчлүүлэгчтэй харилцан холбоотой ажиллах
 • ж) худалдан авах, хадгалалт болон хуваарилалтын ажлын бүртгэл хөтлөлт, түүнд хяналт тавих
 • з) зардлын төсөв тогтоож хянах, нөөцийг зохистой ашиглах
 • и) захиргаа, удирдлагатай холбогдох асуудлыг удирдан зохион байгуулах
 • к) өдөр тутмын үйл ажиллагааг төлөвлөх, удирдан зохион байгуулах
 • л) боловсон хүчний сонголт, сургалтын ажлын үүргийн биелэлтэнд хяналт тавих
Ажил мэргэжлийн жишээ
 • Логистикийн менежер
 • Галт тэрэгний өртөөний мастер
 • Хангамж, түгээлтийн менежер
 • Хангамж, телехолбооны менежер
 • Тээврийн компанийн менежер
 • Агуулахын менежер
Холбогдох ажил мэргэжил
Тайлбар