Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 1323
Нэр Барилга угсралтын менежер
Төрөл Ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:38:24
Тодорхойлолт
 • Барилга угсралтын менежер нь иргэний байгууламж, барилга, орон сууц барьж байгуулах ажлыг төлөвлөж, удирдан чиглүүлж зохицуулна.
Гүйцэтгэх үүрэг
 • а) архитекторын зураг, тодорхойлолтыг унших, тайлбарлах,
 • б) ажиллаххүчнийнөөц,материал,машинмеханизм,тоногтөхөөрөмжийн бэлтгэн нийлүүлэлт, хүргэлтийг зохицуулах,
 • в) баталсан төсөв болон хугацаанд нь багтааж барилгыг дуусгахын тулд барилгын үйл явцад оролцож буй барилга захиалагч, үл хөдлөх хөрөнгийн зууч, туслан гүйцэтгэгчтэй хэлэлцээ хийх,
 • г) тендер, гэрээний төсөл бэлтгэх,
 • д) барилгын талбайн үйл ажиллагааг уялдуулсан хөтөлбөрийг ажиллуулах, хэрэгжүүлэх,
 • е) барилгын хууль тогтоомж, ажлын гүйцэтгэл, чанар, өртөг, аюулгүй байдлын стандартыг дагаж мөрдөх,
 • ж) төлөвлөгөөг орон нутгийн захиргаанд танилцуулах ажлыг зохион байгуулах,
 • з) гэрээгээр барих буюу барилгын төрөлжсөн үйлчилгээний байгууллагуудтай туслан гүйцэтгэгчийн гэрээ байгуулах,
 • и) холбогдох эрх бүхий байгууллагуудаар барилгад үзлэг шалгалт хийлгүүлэх,
 • к) төсөв батлах, удирдах, зардлыг хянаж, нөөцийн үр ашигтай зарцуулалтыг хангах,
 • л) боловсон хүчин, туслан гүйцэтгэгчийн сонголт, сургалт, гүйцэтгэлд хяналт тавих.
Ажил мэргэжлийн жишээ
 • Барилга угсралтын менежер
 • Төслийн барилгачин
Холбогдох ажил мэргэжил
 • 3123 Барилга угсралтын байцаагч
 • 71 Барилгачин
Тайлбар