Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 1
Нэр Менежер
Төрөл Үндсэн ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:38:03
Тодорхойлолт
  • Менежер нь засгийн газар, аж ахуйн нэгж, байгууллага, түүний дотоод нэгжийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, удирдан чиглүүлэх, зохицуулах, үнэлэх, бодлого, журам боловсруулж, хэрэгжилтэд хяналт тавина.
Гүйцэтгэх үүрэг
  • Засгийн газар, аж ахуйн нэгж, байгууллагын зохион байгуулалтыннэгжийн бодлого, төсөв, журмыг боловсруулах, зөвлөгөө өгөх, зорилттодорхойлж, стандарт тогтоох, бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх журмыгболовсруулах, үнэлэх, төсвийн хяналтыг хэрэгжүүлэхийн тулд тохирохтогтолцоо, журмыг боловсруулж, хэрэгжүүлэх, бодлого, хөтөлбөрийгхэрэгжүүлэхийн тулд эд материалын, хүн хүчний болон санхүүгийн нөөцийгзарцуулах зөвшөөрөл олгох, байгууллага, аж ахуйн нэгж, түүний ажилтныажлын гүйцэтгэлийг хянах, үнэлэх, ажилтныг сонгох буюу сонгосонажилтныг ажилд томилох, эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын шаардлагыгхангах, өдөр тутмын үйл ажиллагааг төлөвлөх, удирдах, хурал цуглаан,бусад чуулга уулзалтанд засгийн газар, аж ахуйн нэгж, байгууллагабуюу түүний зохион байгуулалтын нэгжийг төлөөлөх, тэдгээрийн нэрийнөмнөөс хэлэлцээ хийх.