Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 1219
Нэр Бизнес үйлчилгээ, захиргааны менежер /өөр газар ангилагдаагүй/
Төрөл Ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:38:22
Тодорхойлолт
 • Энэ нэгж бүлэгт 121 дүгээр бага бүлэг буюу “Бизнес үйлчилгээ, захиргааны менежер” гэсэн бүлэгт ороогүй бизнес үйлчилгээ, захиргааны менежер хамрагдана. Тухайлбал, эд аж ахуйн менежер, цэвэрлэгээ үйлчилгээний менежер, захиргаа, үйлчилгээний менежер зэрэг ажил, мэргэжил багтана.
Гүйцэтгэх үүрэг
 • а) захиргаа, бизнес үйлчилгээний мененжментийн асуудлаар бусад менежерүүдэд стратегийн төлөвлөлт, үйл ажиллагааны дэмжлэг үзүүлэх, судалгаа, зөвлөгөөгөөр хангах,
 • б) байгууллагын материаллаг нөөцийг хөгжүүлэх, удирдах,
 • в) ажилтанд зориулсан захиргааны болон дэг журмын мэдэгдэл, зааврыг боловсруулж хэрэгжүүлэх,
 • г) байгууллагын нөөцийн менежментийн цогц асуудалд дүн шинжилгээ хийх, холбогдох тайлан, бичиг баримтыг бэлтгэх,
 • д) санхүүгийн тайлан, төсөв гаргахад мэдээллээр хангах, дэмжлэг үзүүлэх,
 • е) ажилтны үйл ажиллагаагааг хэвийн явуулах болон үнэн бодьтой, цагаа үеийн мэдээллээр хангахад нь манлайлах, удирдах,
 • ж) хэлэлцээ, хурал, олон нийтийн арга хэмжээ, чуулганд байгууллагаа төлөөлөх,
 • з) төсөв батлах, удирдах, зардлыг хянаж, нөөцийн үр ашигтай зарцуулалтыг хангах,
 • и) өдөр тутмын үйл ажиллагааг төлөвлөх, удирдах,
 • к) боловсон хүчний сонголт, сургалтын гүйцэтгэлд хяналт тавих.
Ажил мэргэжлийн жишээ
 • Захиргаа, үйлчилгээний менежер
 • Цэвэрлэгээ үйлчилгээний менежер
 • Нийтлэг үйлчилгээний менежер
 • Эд аж ахуйн менежер
 • Худалдан авалтын менежер
Холбогдох ажил мэргэжил
Тайлбар