Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 1213
Нэр Бодлого, төлөвлөлтийн менежер
Төрөл Ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:38:22
Тодорхойлолт
 • Бодлого, төлөвлөлтийн менежер нь төрийн ба төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн байгууллагын бодлогын зөвлөгөө, стратегийн төлөвлөлтийн үйл ажиллагааг эрхлэх, зохион байгуулах, удирдах, зохицуулах ба бодлого, стратегийн төлөвлөлтийн үйлчилгээ үзүүлдэг нэгжийн үйл ажиллагааг удирдана.
Гүйцэтгэх үүрэг
 • а) зорилго, зорилт, ажлын стандартыг хангах стратегийн төлөвлөгөө, бодлого, хөтөлбөр, үйл явц, тогтолцоо болон журмыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хянах,
 • б) бодлогын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажилд оролцох, тэдгээрийг хөгжүүлэх, удирдах,
 • в) бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах,
 • г) үйл ажиллагааны шалгуур, хариуцлагын хэмжүүрийг тодорхойлох,
 • д) өдөр тутмын үйл ажиллагааг төлөвлөх, удирдах,
 • е) бодлого боловсруулах болон стратегийн төлөвлөлтийн ажилтныг удирдах, манлайлах,
 • ж) боловсон хүчний сонголт, сургалт, гүйцэтгэлд хяналт тавих,
 • з) хэлэлцээ, хурал, олон нийтийн арга хэмжээ, чуулганд байгууллагыг төлөөлөх.
Ажил мэргэжлийн жишээ
 • Бодлогын менежер
 • Стратегийн төлөвлөлтийн менежер
 • Ерөнхий төлөвлөлтийн менежер
Холбогдох ажил мэргэжил
Тайлбар