Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 1212
Нэр Хүмүүний нөөцийн менежер
Төрөл Ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:38:22
Тодорхойлолт
 • Хүмүүний нөөцийн менежер нь аж ахуйн нэгж, байгууллагын боловсон хүчний болон хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаарх бодлогыг төлөвлөх, удирдан зохицуулах ажиллагаа явуулна.
Гүйцэтгэх үүрэг
 • а) аж ахуйн нэгж, байгууллагын боловсон хүчний болон хөдөлмөрийн харилцааны бодлого, үйл ажиллагаа, түүний хэрэгжилтийг төлөвлөх, удирдах, зохицуулах,
 • б) ажилтан ажилд авах, сургах, албан тушаал дэвшүүлэх, шилжүүлэх, ажлаас халах журам боловсруулах, зохион байгуулах,
 • в) цалин хөлсний бүтэц болон түвшинг тогтоох хэлэлцээг төлөвлөх, зохион байгуулах, хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөлийн талаар ажилтантай зөвлөлдөх журам боловсруулах, зохион байгуулах,
 • г) аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн, тэдгээртэй холбогдох хөтөлбөр, үйл ажиллагаанд хяналт тавих,
 • д) төсөв зардлыг хянаж, нөөцийн үр ашигтай зарцуулалтыг хангах,
 • е) үйл ажиллагааны болон захиргааны журам тогтоох ба удирдах,
 • ж) удирдлагын мэдээллийн тогтолцоог хөгжүүлэх, хэрэгжүүлэх ажилд хяналт тавих,
 • з) ажилтны хөдөлмөрлөх эрх, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангаж, тэгш боломж олгох, холбогдох стандарт, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах,
 • и) аж ахуйн нэгж, байгууллагын боловсон хүчний сонголт, сургалт түүний гүйцэтгэлд хяналт тавих,
 • к) менежер, бусад холбогдох менежерүүдтэй зөвлөлдөх,
 • л) бусад байгууллагатай харилцахад байгууллагаа төлөөлөх.
Ажил мэргэжлийн жишээ
 • Хөдөлмөрийн харилцааны менежер
 • Боловсон хүчний менежер
 • Ажилтан элсүүлэх, сонгох менежер
Холбогдох ажил мэргэжил
Тайлбар