Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 1211
Нэр Санхүүгийн менежер
Төрөл Ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:38:22
Тодорхойлолт
  • Санхүүгийн менежер нь аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг ахлах менежер, бусад газар, хэлтсийн менежерүүдтэй зөвлөлдөн төлөвлөж, удирдан зохицуулна.
Гүйцэтгэх үүрэг
  • а) аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, удирдах, зохицуулах, б) аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн байдлыг үнэлэх, төсөв боловсруулах, санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, в) гүйцэтгэх захирал болон бусад газар, хэлтсийн менежерүүдтэй зөвлөлдөх, г) төсөв батлах, удирдах, зардлыг хянаж, нөөцийн үр ашигтай зарцуулалтыг хангах, д) үйл ажиллагааны болон захиргааны журам тогтоож, удирдан чиглүүлэх, е) өдөр тутмын үйл ажиллагааг төлөвлөх, удирдах, ж) боловсон хүчний сонголт, сургалт, гүйцэтгэлд хяналт тавих, з) бусад байгууллагатай харилцахад байгууллагаа төлөөлөх.
Ажил мэргэжлийн жишээ
  • Захиргааны менежер
  • Компаний нарийн бичгийн дарга
  • Санхүүгийн менежер
Холбогдох ажил мэргэжил
  • 1346 Санхүү, даатгалын үйлчилгээний менежер
  • 2411 Нягтлан бодогч
Тайлбар