Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 1121
Нэр Дэд захирал /дэд дарга, орлогч дарга/
Төрөл Ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:38:22
Ажил мэргэжлийн жишээ
Холбогдох ажил мэргэжил
Тайлбар

Дэд ангилалууд

Төрөл Код Нэр
Мэргэжил 1121-11 Дэд захирал, төрийн байгууллагын
Мэргэжил 1121-12 Дэд захирал, үйлдвэрийн
Мэргэжил 1121-13 Дэд захирал, барилга угсралтын
Мэргэжил 1121-14 Дэд захирал, түлш, эрчим хүчний
Мэргэжил 1121-15 Дэд захирал, авто тээврийн
Мэргэжил 1121-16 Дэд захирал, санхүүгийн
Мэргэжил 1121-17 Дэд захирал, их сургуулийн
Мэргэжил 1121-18 Дэд захирал, дээд сургуулийн
Мэргэжил 1121-19 Дэд захирал, мэргэжлийн сургалтын
Мэргэжил 1121-20 Дэд захирал, сургуулийн өмнөх боловсролын
Мэргэжил 1121-21 Дэд захирал, телехолбооны
Мэргэжил 1121-22 Дэд захирал, банкны
Мэргэжил 1121-23 Дэд захирал, жижиглэн худалдааны
Мэргэжил 1121-24 Дэд захирал, бөөний худалдааны
Мэргэжил 1121-25 Дэд захирал, эрүүл мэндийн
Мэргэжил 1121-26 Дэд захирал, ан агнуурын
Мэргэжил 1121-27 Дэд захирал, мал аж ахуйн
Мэргэжил 1121-28 Дэд захирал, газар тариалангийн
Мэргэжил 1121-29 Дэд захирал, аялал жуулчлалын
Мэргэжил 1121-30 Дэд захирал, биеийн тамир, спортын
Мэргэжил 1121-31 Дэд захирал, зоогийн газрын
Мэргэжил 1121-32 Дэд захирал, зочид буудлын
Мэргэжил 1121-33 Дэд захирал, соёл, урлагийн
Мэргэжил 1121-34 Дэд захирал, амралт сувиллын
Мэргэжил 1121-35 Дэд захирал, бизнес үйлчилгээний
Мэргэжил 1121-36 Дэд захирал, геологи, уул уурхайн
Мэргэжил 1121-37 Дэд захирал, нийгмийн ажлын
Мэргэжил 1121-38 Дэд захирал, ойн аж ахуйн
Мэргэжил 1121-39 Дэд захирал, радио, телевизийн
Мэргэжил 1121-40 Дэд захирал, орлогч дарга, төмөр замын
Мэргэжил 1121-41 Дэд захирал, агаарын тээврийн
Мэргэжил 1121-42 Дэд захирал, усан замын тээврийн
Мэргэжил 1121-43 Дэд захирал, ус, цаг уур, орчны
Мэргэжил 1121-44 Дэд захирал, хими цэвэрлэгээний
Мэргэжил 1121-45 Дэд захирал, хот тохижилтын
Мэргэжил 1121-46 Дэд захирал, хөдөө аж ахуйн
Мэргэжил 1121-47 Дэд захирал, хамгаалалтын албаны
Мэргэжил 1121-48 Дэд захирал, эрдэм шинжилгээний
Мэргэжил 1121-49 Дэд захирал, бусад аж ахуйн нэгж, байгууллагын
Мэргэжил 1121-50 Газар, хэлтсийн дэд захирал /дэд дарга, орлогч дарга/