Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 1120
Нэр Захирал, гүйцэтгэх захирал
Төрөл Ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:38:21
Гүйцэтгэх үүрэг
 • а) аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааг төлөвлөх, удирдах, зохицуулах, үр дүнг хянах, захирлуудын зөвлөл буюу удирдах зөвлөлд тайлагнах,
 • б) аж ахуйн нэгж, байгууллагын зорилт, стратеги, бодлого, хөтөлбөрийг тодорхойлох,
 • в) байгууллагыг ерөнхий удирдлага, чиглэлээр хангах,
 • г) төсөв батлах, удирдах, зардлыг хянах, нөөцийн үр ашигтай зарцуулалтыг хангах,
 • д) байгууллагын бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийн тулд эд материал, хүн хүчний болон санхүүгийн нөөцийг зарцуулах,
 • е) зорилт, бодлогын дагуу аж ахуйн нэгж, байгууллагын гүйцэтгэлийг хянах, үнэлэх,
 • ж) ахлах ажилтантай зөвлөж, зөвлөмж, тайланг судлах,
 • з) албан ёсны үйл явдал, хэлэлцээ, олон нийтийн арга хэмжээ, хурал чуулганд байгууллагаа төлөөлөх,
 • и) ажилтныг сонгох буюу сонгосон ажилтныг ажилд томилох,
 • к) холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмыг хэрэгжүүлэхэд анхаарах.
Ажил мэргэжлийн жишээ
 • Ерөнхий захирал
 • Гүйцэтгэх захирал
 • Бүсийн менежер
Холбогдох ажил мэргэжил
Тайлбар

Дэд ангилалууд

Төрөл Код Нэр
Мэргэжил 1120-11 Захирал, гүйцэтгэх захирал, аж ахуйн нэгж, байгууллагын
Мэргэжил 1120-12 Захирал, гүйцэтгэх захирал, үйлдвэрийн
Мэргэжил 1120-13 Захирал, гүйцэтгэх захирал, барилга угсралтын
Мэргэжил 1120-14 Захирал, гүйцэтгэх захирал, түлш, эрчим хүчний
Мэргэжил 1120-15 Захирал, гүйцэтгэх захирал, авто тээврийн
Мэргэжил 1120-16 Захирал, гүйцэтгэх захирал, жижиглэн худалдааны
Мэргэжил 1120-17 Захирал, гүйцэтгэх захирал, бөөний худалдааны
Мэргэжил 1120-18 Захирал, гүйцэтгэх захирал, телехолбооны
Мэргэжил 1120-19 Захирал, гүйцэтгэх захирал, банкны
Мэргэжил 1120-20 Захирал, гүйцэтгэх захирал, санхүүгийн
Мэргэжил 1120-21 Захирал, гүйцэтгэх захирал, их сургуулийн
Мэргэжил 1120-22 Захирал, гүйцэтгэх захирал, дээд сургуулийн
Мэргэжил 1120-23 Захирал, гүйцэтгэх захирал, ерөнхий боловсролын сургуулийн
Мэргэжил 1120-24 Захирал, гүйцэтгэх захирал, коллежийн
Мэргэжил 1120-25 Захирал, гүйцэтгэх захирал, мэргэжлийн боловсролын
Мэргэжил 1120-26 Захирал, гүйцэтгэх захирал, сургуулийн өмнөх боловсролын
Мэргэжил 1120-27 Захирал, гүйцэтгэх захирал, эрүүл мэндийн
Мэргэжил 1120-28 Захирал, гүйцэтгэх захирал, ан агнуурын
Мэргэжил 1120-29 Захирал, гүйцэтгэх захирал, мал аж ахуйн
Мэргэжил 1120-30 Захирал, гүйцэтгэх захирал, газар тариалангийн
Мэргэжил 1120-31 Захирал, гүйцэтгэх захирал, аялал жуулчлалын
Мэргэжил 1120-32 Захирал, гүйцэтгэх захирал, биеийн тамир, спортын
Мэргэжил 1120-33 Захирал, гүйцэтгэх захирал, зоогийн газрын
Мэргэжил 1120-34 Захирал, гүйцэтгэх захирал, зочид буудлын
Мэргэжил 1120-35 Захирал, гүйцэтгэх захирал, соёл урлагийн
Мэргэжил 1120-36 Захирал, гүйцэтгэх захирал, амралт сувиллын
Мэргэжил 1120-37 Захирал, гүйцэтгэх захирал, бизнес үйлчилгээний
Мэргэжил 1120-38 Захирал, гүйцэтгэх захирал, геологи, уул уурхайн
Мэргэжил 1120-39 Захирал, гүйцэтгэх захирал, нийгмийн ажлын
Мэргэжил 1120-40 Захирал, гүйцэтгэх захирал, ойн аж ахуйн
Мэргэжил 1120-41 Захирал, гүйцэтгэх захирал, радио, телевизийн
Мэргэжил 1120-42 Захирал, дарга, төмөр замын
Мэргэжил 1120-43 Захирал, гүйцэтгэх захирал, агаарын тээврийн
Мэргэжил 1120-44 Захирал, гүйцэтгэх захирал, усан тээврийн
Мэргэжил 1120-45 Захирал, гүйцэтгэх захирал, ус, цаг уур, орчны
Мэргэжил 1120-46 Захирал, гүйцэтгэх захирал, хими цэвэрлэгээний
Мэргэжил 1120-47 Захирал, гүйцэтгэх захирал, хот тохижилтын
Мэргэжил 1120-48 Захирал, гүйцэтгэх захирал, хамгаалалтын албаны
Мэргэжил 1120-49 Захирал, гүйцэтгэх захирал, эрдэм шинжилгээний
Мэргэжил 1120-50 Захирал, гүйцэтгэх захирал, төрийн байгууллагын
Мэргэжил 1120-51 Хариуцлагатай нарийн бичгийн дарга, сонин сэтгүүлийн
Мэргэжил 1120-52 Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, эрдэм шинжилгээний байгууллагын
Мэргэжил 1120-53 Захирал, гүйцэтгэх захирал, бусад аж ахуйн нэгж, байгууллагын