Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 1114
Нэр Тусгай сонирхол бүхий байгууллагын удирдах албан тушаалтан /улс төр, олон нийтийн, ТББ/
Төрөл Ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:38:21
Тодорхойлолт
 • Тусгай сонирхол бүхий байгууллагын удирдах албан тушаалтан нь улс төрийн нам, үйлдвэрчний эвлэл, ажил олгогчийн байгууллага, худалдаа, аж үйлдвэрийн холбоо, хүмүүнлэгийн болон буяны байгууллага, спортын холбоо зэрэг тусгай сонирхол бүхий байгууллагын бодлогыг тодорхойлох, боловсруулах, хэрэгжилтийг нь удирдан чиглүүлэх, түүнийг төлөөлөх, нэрийн өмнөөс нь үйл ажиллагаа явуулна.
Гүйцэтгэх үүрэг
 • а) байгууллагын бодлого, дүрэм журмыг тодорхойлох, боловсруулах,
 • б) байгууллагын ерөнхий үйл ажиллагааг төлөвлөх, удирдан чиглүүлэх, зохицуулах,
 • в) байгууллагын үйл ажиллагаа, үр дүнг захирлуудын болон удирдах зөвлөл, гишүүд, санхүүжүүлэгч байгууллагад тайлагнах,
 • г) байгууллага, түүний гишүүд болон холбогдох тусгай сонирхол бүхий бүлгүүдийн өмнөөс хэлэлцээ хийх,
 • д) хууль тогтоох байгууллага, засгийн газрын бодлого, хөтөлбөрийн талаар тусгай сонирхол бүхий бүлгийн ашиг сонирхлыг олон нийтийн өмнө илэрхийлэх,
 • е) хэрэгжүүлэгч нэгжийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, удирдан чиглүүлэх,
 • ж) үйл ажиллагааны хяналтыг хэрэгжүүлэхэд тохирох тогтолцоо, журмыг боловсруулж хэрэгжүүлэх,
 • з) нэгжийн зорилт, хариуцлагын гүйцэтгэлийг хянах, үнэлэх,
 • и) албан лсны үйл явдал, зөвлөлийн хурал, хэлэлцээ, цуглаан, олон нийтийн арга хэмжээ, чуулганд байгууллагаа төлөөлөх.
Ажил мэргэжлийн жишээ
 • Улс төрийн намын удирдах ажилтан
 • Ажил олгогч, эздийн болон ажилтны эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах байгууллага ба эдийн засгийн сонирхол бүхий бусад байгууллагын удирдах ажилтан
 • Хүмүүнлэгийн болон тусгай сонирхол бүхий байгууллагын удирдах ажилтан
Холбогдох ажил мэргэжил
Тайлбар

Дэд ангилалууд

Төрөл Код Нэр
Мэргэжил 1114-11 Дарга, улс төрийн намын
Мэргэжил 1114-12 Дэд дарга, улс төрийн намын
Мэргэжил 1114-13 Ерөнхий нарийн бичгийн дарга, улс төрийн намын
Мэргэжил 1114-14 Зохицуулагч, улс төрийн намын
Мэргэжил 1114-15 Нарийн бичгийн дарга, улс төрийн намын
Мэргэжил 1114-16 Бусад удирдах ажилтан, улс төрийн намын
Мэргэжил 1114-17 Ерөнхийлөгч, ажил олгогч, эздийн байгууллагын
Мэргэжил 1114-18 Дэд Ерөнхийлөгч, ажил олгогч, эздийн байгууллагын
Мэргэжил 1114-19 Ерөнхийлөгч, үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбооны
Мэргэжил 1114-20 Дэд ерөнхийлөгч, үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбооны
Мэргэжил 1114-21 Нарийн бичгийн дарга, ажил олгогч, эздийн байгууллагын
Мэргэжил 1114-22 Нарийн бичгийн дарга, үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбооны
Мэргэжил 1114-23 Дарга, алба, газар, хэлтэс, тасгийн /ажил олгогч, эздийн байгууллагын/
Мэргэжил 1114-24 Дарга, алба, газар, хэлтэс, тасгийн /үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбооны/
Мэргэжил 1114-25 Дарга, байгаль орчныг хамгаалах байгууллагын
Мэргэжил 1114-26 Дарга, олон нийтийн сайн дурын байгууллагын
Мэргэжил 1114-27 Дарга, улаан загалмайн нийгэмлэгийн
Мэргэжил 1114-28 Дарга, хүмүүнлэгийн байгууллагын
Мэргэжил 1114-29 Дарга, хүний эрхийн байгууллагын
Мэргэжил 1114-30 Дарга, тусгай сонирхол бүхий бусад байгууллага, нийгэмлэгийн
Мэргэжил 1114-31 Дэд дарга, орлогч дарга, улаан загалмайн нийгэмлэгийн
Мэргэжил 1114-32 Дэд дарга, орлогч дарга, хүмүүнлэгийн байгууллагын
Мэргэжил 1114-33 Дэд дарга, орлогч дарга, хүний эрхийн байгууллагын
Мэргэжил 1114-34 Дэд дарга, орлогч дарга, тусгай сонирхол бүхий бусад байгууллага, нийгэмлэгийн
Мэргэжил 1114-35 Удирдах ажилтан, тусгай сонирхол бүхий бусад байгууллага, нийгэмлэгийн
Мэргэжил 1114-36 Зөвлөх, тусгай сонирхол бүхий бусад байгууллага, нийгэмлэгийн