Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 1113
Нэр Өөрөө удирдах нутгийн байгууллагын Засаг дарга, Захирагч, бусад удирдах албан тушаалтан
Төрөл Ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:38:21
Тодорхойлолт
 • Өөрөө удирдах нутгийн захиргааны байгууллагын Засаг дарга, захирагч нь уламжлалт ёс заншил болон орон нутгийн, бүсийн засаг захиргаа, Засгийн газрын эрх барих байгууллагын хоорондох эрх, үүрэг, хариуцлагын хуваарилалтаар тодорхойлогдсон хууль тогтоох, засаг захиргааны болон ёслолын үүрэг гүйцэтгэнэ.
Гүйцэтгэх үүрэг
 • а) тухайн орон нутаг буюу дүүрэг, сум, баг, хорооны өрх, иргэдэд нийтийн эзэмшлийн газар болон байгалийн бусад нөөц баялгийг ашиглуулахаар хуваарилах,
 • б) тухайн орон нутаг, засаг захиргааны нэгжийн хэмжээнд үйлдвэрлэсэн нэмүү бүтээгдэхүүнийг цуглуулах ба хуваарилах,
 • в) тухайн орон нутгийн оршин суугчдын хооронд гарсан маргааныг шийдвэрлэх,
 • г) дүрэм, журам, ёс заншил зөрчсөн орон нутгийн иргэдэд хариуцлага ногдуулах,
 • д) уламжлалт баярын үеэр лслолын үйл ажиллагаа зохион байгуулах,
 • е) орон нутаг буюу засаг захиргааг орон нутгийн болон бүс нутгийн зөвлөлд төлөөлөх,
 • ж) өөрөө удирдах байгууллагын хүн ам, оршин суугчдад засгийн газраас явуулж буй бодлого, дүрэм журам, хууль тогтоомжийн талаар мэдээлэх,
 • з) бусад ажилтны үйл ажиллагаанд хяналт тавих,
 • и) холбогдох бусад үүрэг гүйцэтгэх.
Ажил мэргэжлийн жишээ
 • Орон нутгийн засаг дарга
 • Хот, тосгоны захирагч
Холбогдох ажил мэргэжил
Тайлбар

Дэд ангилалууд

Төрөл Код Нэр
Мэргэжил 1113-11 Дарга, нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн
Мэргэжил 1113-12 Дарга, аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн
Мэргэжил 1113-13 Дарга, дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн
Мэргэжил 1113-14 Дарга, сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн
Мэргэжил 1113-15 Нарийн бичгийн дарга, нийслэл Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн
Мэргэжил 1113-16 Нарийн бичгийн дарга, аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн
Мэргэжил 1113-17 Нарийн бичгийн дарга, сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн
Мэргэжил 1113-18 Засаг дарга, нийслэлийн
Мэргэжил 1113-19 Засаг дарга, аймгийн
Мэргэжил 1113-20 Засаг дарга, дүүргийн
Мэргэжил 1113-21 Засаг дарга, сумын
Мэргэжил 1113-22 Засаг дарга, хорооны
Мэргэжил 1113-23 Засаг дарга, багийн
Мэргэжил 1113-24 Орлогч дарга, нийслэлийн Засаг даргын
Мэргэжил 1113-25 Орлогч дарга, аймгийн Засаг даргын
Мэргэжил 1113-26 Орлогч дарга, дүүргийн засаг даргын
Мэргэжил 1113-27 Орлогч дарга, сумын Засаг даргын
Мэргэжил 1113-28 Захирагч, хот тосгоны
Мэргэжил 1113-29 Ерөнхий менежер, хотын
Мэргэжил 1113-30 Дарга, нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын
Мэргэжил 1113-31 Дарга, аймгийн засаг даргын тамгын газрын
Мэргэжил 1113-32 Дарга, дүүргийн засаг даргын тамгын газрын
Мэргэжил 1113-33 Дарга, сумын засаг даргын тамгын газрын
Мэргэжил 1113-34 Дарга, нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын алба, хэлтэс, тасгийн
Мэргэжил 1113-35 Дарга, аймгийн засаг даргын тамгын газрын алба, хэлтэс, тасгийн
Мэргэжил 1113-36 Дарга, дүүргийн засаг даргын тамгын газрын алба, хэлтэс, тасгийн
Мэргэжил 1113-37 Дарга, сумын засаг даргын тамгын газрын алба, хэлтэс, тасгийн