Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 1112
Нэр Төрийн байгууллагын удирдах албан тушаалтан
Төрөл Ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:38:21
Тодорхойлолт
 • Төрийн байгууллагын удирдах албан тушаалтан нь засаг захиргааны байгууллагад бодлогын чанартай асуудлаар зөвлөгөө өгөх, засгийн газрын агентлаг болон холбогдох байгууллагын төрийн бодлого, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, гадаад орнуудад улсаа төлөөлөх, эсвэл эдгээртэй ижил төстэй үүргийг засгийн газар хоорондын байгууллагад гүйцэтгэнэ. Мөн засгийн газар, хууль тогтоох байгууллагаас гаргасан хууль тогтоомж, бодлогод нийцүүлэн аймаг, нийслэлийн, орон нутгийн, бүс нутгийн засаг захиргааны болон Засгийн газар, түүний харьяа байгууллага, зөвлөл, агентлаг буюу комиссийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, удирдах, хянах, үнэлэх үйл ажиллагаа явуулна.
Гүйцэтгэх үүрэг
 • а) засгийн газар болон аймаг, нийслэлийн, бүсийн болон орон нутгийн засаг захиргаа, хууль тогтоогчдод бодлогын чанартай асуудлаар зөвлөгөө өгөх,
 • б)засгийн газрын төсөв, хууль тогтоомж, тэдгээрт оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг боловсруулах талаар зөвлөгөө өгөх,
 • в) засгийн газрын байгууллага буюу агентлагын зорилтыг хууль тогтоомж, засгийн газрын бодлогод нийцүүлэн тодорхойлох,
 • г) засгийн газрын бодлогыг хэрэгжүүлэх журам, хөтөлбөрийг засгийн газартай зөвшилцөн боловсруулах, батлах, үнэлэх,
 • д) дунд тушаалын менежер, ахлах ажилтнуудын өргөн барьсан баримт бичиг, товч мэдээлэл, илтгэл тайланг батлах, үнэлэх, хянах, зөвлөмж өгөх,
 • е) төсвийн хяналтыг хэрэгжүүлэхэд тохирох тогтолцоо, журмыг боловсруулж, хэрэгжүүлэх,
 • ж) төрийн байгууллагын бусад ахлах менежер, албан хаагчтай үйл ажиллагаагаа уялдуулах,
 • з) хууль тогтоох болон засгийн газрын бусад хороодод бодлого, хөтөлбөр, төсвийн талаар танилцуулга хийх,
 • и) засгийн газрын болон засаг захиргааны байгууллага, агентлагаас төрийн бодлого, хууль тогтоомжийг тайлбарлах, хэрэгжүүлэхэд хяналт тавих,
 • к) холбогдох бусад үүргийг гүйцэтгэх.
Ажил мэргэжлийн жишээ
 • Элчин сайд
 • Хотын захирагч
 • Төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн
 • Ерөнхий консул
 • Дарга, засгийн газрын агентлагын
 • Ерөнхий байцаагч, төрийн захиргааны байгууллагын
 • Дарга, цагдаагийн газрын
 • Төрийн нарийн бичгийн дарга, төрийн захиргааны байгууллагын
Холбогдох ажил мэргэжил
Тайлбар

Дэд ангилалууд

Төрөл Код Нэр
Мэргэжил 1112-11 Дарга, Ерөнхийлөгчийн тамгын газар
Мэргэжил 1112-12 Тэргүүн дэд дарга, Ерөхийлөгчийн тамгын газар
Мэргэжил 1112-13 Дэд дарга, Ерөнхийлөгчийн тамгын газар
Мэргэжил 1112-14 Дарга, алба, хэлтэс, тасгийн /Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын/
Мэргэжил 1112-15 Ерөнхий нарийн бичгийн дарга, Улсын Их Хурлын засгийн газрын дарга
Мэргэжил 1112-16 Ерөнхий нарийн бичгийн даргын орлогч, Улсын Их Хурлын тамгын газрын
Мэргэжил 1112-17 Дарга, алба, хэлтэс, тасгийн /Улсын Их Хурлын тамгын газрын/
Мэргэжил 1112-18 Улсын ерөнхий прокурор
Мэргэжил 1112-19 Орлогч, Улсын ерөнхий прокурорын
Мэргэжил 1112-20 Дарга, Улсын дээд шүүхийн
Мэргэжил 1112-21 Орлогч дарга, Улсын дээд шүүхийн
Мэргэжил 1112-22 Ерөнхий шүүгч, дээд шүүхийн
Мэргэжил 1112-23 Зөвлөх, Ерөнхийлөгчийн
Мэргэжил 1112-24 Зөвлөх, Улсын Их Хурлын даргын
Мэргэжил 1112-25 Зөвлөх, Ерөнхий сайдын
Мэргэжил 1112-26 Дарга, Улсын Их Хурлын харъяа байгууллагын
Мэргэжил 1112-27 Дэд дарга, нарийн бичгийн дарга, Улсын Их Хурлын харъяа байгууллагын
Мэргэжил 1112-28 Дарга, газар, хэлтэс, тасгийн /Улсын Их Хурлын харъяа байгууллагын/
Мэргэжил 1112-29 Дарга, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын
Мэргэжил 1112-30 Тэргүүн дэд дарга, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын
Мэргэжил 1112-31 Дэд дарга, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын
Мэргэжил 1112-32 Дарга, алба, газар, хэлтэс, тасгийн /Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын/
Мэргэжил 1112-33 Нарийн бичгийн дарга, үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн
Мэргэжил 1112-34 Гишүүн, Сонгуулийн ерөнхий хорооны /орон тооны/
Мэргэжил 1112-35 Дарга, алба, хэлтэс, тасгийн /Сонгуулийн ерөнхий хорооны/
Мэргэжил 1112-36 Дарга, алба, хэлтэс, тасгийн /Ерөнхий прокурорын газрын/
Мэргэжил 1112-37 Дарга, алба, газар, хэлтэс, тасгийн /Улсын дээд шүүхийн/
Мэргэжил 1112-38 Нарийн бичгийн дарга, цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах комиссын
Мэргэжил 1112-39 Гишүүн, төрийн албаны зөвлөлийн /орон тооны/
Мэргэжил 1112-40 Дарга, алба, хэлтэс, тасгийн /төрийн албаны зөвлөлийн/
Мэргэжил 1112-41 Төрийн нарийн бичгийн дарга, яамны
Мэргэжил 1112-42 Дарга, Засгийн газрын агентлагын
Мэргэжил 1112-43 Захирагч, чөлөөт бүсийн
Мэргэжил 1112-44 Дарга, яамны газрын
Мэргэжил 1112-45 Дэд дарга /орлогч дарга, Засгийн газрын агентлагын/
Мэргэжил 1112-46 Дарга, Засгийн газраас байгуулсан төрийн тусгай болон захиргааны бусад байгууллагын
Мэргэжил 1112-47 Дэд дарга /орлогч дарга, Засгийн газраас байгуулсан төрийн тусгай болон захиргааны бусад байгууллагын
Мэргэжил 1112-48 Дарга, алба, газар, хэлтэс, тасгийн /Засгийн газраас байгуулсан төрийн тусгай болон захиргааны бусад байгууллагын/
Мэргэжил 1112-49 Ерөнхий менежер, чөлөөт бүсийн
Мэргэжил 1112-50 Орлогч дарга/дэд дарга, яамны
Мэргэжил 1112-51 Дарга, яамны хэлтэс, алба, тасгийн
Мэргэжил 1112-52 Дарга, Засгийн газрын агентлагын газар, хэлтэс, тасгийн
Мэргэжил 1112-53 Дарга, чөлөөт бүсийн алба, газар, хэлтэс, тасгийн
Мэргэжил 1112-54 Элчин сайд, онц бөгөөд бүрэн эрхт
Мэргэжил 1112-55 Элчин сайд, тусгай үүрэг гүйцэтгэгч
Мэргэжил 1112-56 Дарга, худалдааны төлөөлөгчийн газрын
Мэргэжил 1112-57 Дарга, хэвлэл мэдээллийн албаны /Засгийн газрын/
Мэргэжил 1112-58 Ерөнхий байцаагч, улсын
Мэргэжил 1112-59 Ерөнхий консул
Мэргэжил 1112-60 Консул
Мэргэжил 1112-61 Зөвлөх, сайдын
Мэргэжил 1112-62 Элчин зөвлөх
Мэргэжил 1112-63 Зөвлөх, төрийн бусад байгууллагын
Мэргэжил 1112-64 Нарийн бичгийн дарга, шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн
Мэргэжил 1112-65 Нарийн бичгийн дарга, төрийн албаны зөвлөлийн
Мэргэжил 1112-66 Орлогч, худалдааны төлөөлөгчийн газрын
Мэргэжил 1112-67 Хэргийг түр хамаарагч
Мэргэжил 1112-68 Ерөнхийлөгч, Шинжлэх ухааны академийн
Мэргэжил 1112-69 Дэд ерөнхийлөгч, Шинжлэх ухааны академийн
Мэргэжил 1112-70 Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, Шинжлэх ухааны академийн
Мэргэжил 1112-71 Дарга, төсвийн бусад байгууллагын /захирал, эрхлэгч/