Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 1111
Нэр Хууль тогтоогч
Төрөл Ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:38:21
Тодорхойлолт
 • Хууль тогтоогч нь үндэсний болон аймаг, нийслэл, бүсийн ба орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага, засгийн газар хоорондын бодлогыг тодорхойлох, боловсруулах, удирдан чиглүүлэх, мөн хууль тогтоомж, нийтээр дагаж мөрдөх дүрэм, журмыг гаргах, батламжлах, тэдгээрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах ба хүчингүй болгох үйл ажиллагаа явуулна. Хууль тогтоогчдод парламент, зөвлөл, засгийн газрын сонгогдсон ба сонгогдоогүй гишүүд орно.
Гүйцэтгэх үүрэг
 • а) хууль тогтоох байгууллага, засгийн газар болон аймаг, нийслэл, бүсийн, орон нутгийн засаг захиргааны зөвлөл, хууль тогтоох чуулганы хуралдааныг даргалах эсвэл түүнд оролцох,
 • б) үндэсний болон аймаг, нийслэлийн, бүсийн, орон нутгийн засаг захиргаанаас баримтлах бодлогыг тодорхойлох, боловсруулах ба удирдан чиглүүлэх,
 • в) үндсэн хуульд нийцүүлэн хууль тогтоомж, нийтээр дагаж мөрдөх дүрэм журмыг гаргах, батламжлах, тэдгээрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах эсвэл хүчингүй болгох,
 • г) төрийн захиргааны зөвлөл, албан ёсны хороодод орж ажиллах,
 • д) нийтийн ашиг сонирхлын асуудлыг шалгаж судлах, өөрийн төлөөлж буй сонгогчдын ашиг сонирхлыг хамгаалах,
 • е) олон нийтийн үйл ажиллагаа, хурал цуглаанд оролцох, олон нийтийн санаа бодлыг ойлгох, засгийн газрын төлөвлөгөөний талаар мэдээлэх,
 • ж) ашиг сонирхлын зөрүүг ойртуулах, бодлого гаргах, тохиролцоонд хүрэх зорилгоор бусад хууль тогтоогчид, ашиг сонирхлын бүлгийн төлөөлөгчидтэй хэлэлцээ хийх,
 • з) засгийн газрын гишүүний хувьд, засгийн газрын байгууллага, тэдгээрийн удирдах албан тушаалтан, ажилтанд засгийн газраас явуулж буй бодлогыг тайлбарлах, хэрэгжүүлэхэд нь чиглэл өгөх,
 • и) холбогдох бусад үүргийг гүйцэтгэх.
Ажил мэргэжлийн жишээ
 • Аймаг, нийслэлийн хурлын дарга, төлөөлөгч
 • Засгийн газрын гишүүн, сайд
 • Аймаг, нийслэлийн засаг дарга, захирагч
 • УИХ-ын гишүүн
 • Улсын Ерөнхийлөгч
Холбогдох ажил мэргэжил