Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 0310
Нэр Зэвсэгт хүчний зэрэглэлийн бусад ажил, мэргэжил
Төрөл Ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:38:20
Холбогдох ажил мэргэжил

Дэд ангилалууд

Төрөл Код Нэр
Мэргэжил 0310-11 Явган цэргийн байлдааны машин /ЯЦБМ/-ны дарга
Мэргэжил 0310-12 ЯЦБМ-ны наводчик-операторч
Мэргэжил 0310-13 Танкийн дарга
Мэргэжил 0310-14 Танкийн бууны дарга
Мэргэжил 0310-15 Танкийн механик жолооч
Мэргэжил 0310-16 Хуягт тээвэрлэгчийн наводчик
Мэргэжил 0310-17 Буудагч
Мэргэжил 0310-18 Гранатмётчин
Мэргэжил 0310-19 Пулемётчин
Мэргэжил 0310-20 Мэргэн буудагч
Мэргэжил 0310-21 Бага дарга
Мэргэжил 0310-22 Зам гүүрийн саперчин
Мэргэжил 0310-23 Ус хангалтын саперчин
Мэргэжил 0310-24 Саперчин-Тэсэлгээчин
Мэргэжил 0310-25 Төхөөрөмжийн саперчин
Мэргэжил 0310-26 Тасгийн захирагч- гүүрчин
Мэргэжил 0310-27 Ахлах гүүр тавигч-жолооч
Мэргэжил 0310-28 Гүүрчин жолооч
Мэргэжил 0310-29 Катерчин-жолооч
Мэргэжил 0310-30 Гүүрчин аврагч- жолооч
Мэргэжил 0310-31 Команд Штабын Машины механик, телефончин
Мэргэжил 0310-32 Радио телеграфчин
Мэргэжил 0310-33 Цахилгаан тэжээлийн механикч
Мэргэжил 0310-34 Телеграфын холбооны нууцалсан хэрэгслийн механикч
Мэргэжил 0310-35 Телехолбооны нууцалсан хэрэгслийн механикч
Мэргэжил 0310-36 Радио релейний механикч
Мэргэжил 0310-37 Химичин тагнуулчин
Мэргэжил 0310-38 Химичин-цэвэрлэгээчин
Мэргэжил 0310-39 Химичин-ариутгагч
Мэргэжил 0310-40 Зэвсгийн засварчин
Мэргэжил 0310-41 Гэрэллэг хэрэгслийн засварчин
Мэргэжил 0310-42 Зэвсгийн лаборант
Мэргэжил 0310-43 Токарчин
Мэргэжил 0310-44 Тагнуулчин
Мэргэжил 0310-45 Планшетчин
Мэргэжил 0310-46 Радиолакцын станцын операторч
Мэргэжил 0310-47 Буу /тоот/-ны дарга
Мэргэжил 0310-48 Наводчик
Мэргэжил 0310-49 Хараа тавигч
Мэргэжил 0310-50 Хол хэмжигч
Мэргэжил 0310-51 Стрела-1М-ийн операторч
Мэргэжил 0310-52 Зенит пуужингийн цогцолбор Игла-1Э-гийн харвагч
Мэргэжил 0310-53 Бууны дарга
Мэргэжил 0310-54 Наводчик
Мэргэжил 0310-55 Хол хэмжигч
Мэргэжил 0310-56 Тооцоочин
Мэргэжил 0310-57 Тагнуулчин