Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 14
Нэр Зочид буудал, худалдаа, холбогдох бусад үйлчилгээний менежер
Төрөл Дэд ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:38:04
Тодорхойлолт
  • Зочид буудал, худалдаа, холбогдох үйлчилгээний бусад менежер нь байр сууц, зочид буудал, жижиглэн худалдааны зэрэг үйлчилгээ эрхэлдэг байгууллагын үйл ажиллагааг төлөвлөж, удирдан зохицуулна.
Гүйцэтгэх үүрэг
  • Спортын тусгай арга хэмжээ, тоглоом, урлагын наадам цэнгээн зохион байгуулах, төрөлжсөн болон холимог бүтээгдэхүүний бүрдэл нөөцийн хэмжээ, үйлчилгээний стандартыг зохицуулах, төлөвлөх, худалдаа үйлчилгээг сурталчлан борлуулах, архи дарсаар үйлчлэх, тоглоом найдгай зохион явуулах болон эрүүл мэндийн, бусад хууль тогтоомжийг мөрдөх, хэрэглэгчтэй харилцах болон бараа үйлчилгээ хийхэд холбогдох бодлого, хөтөлбөрийг боловсруулах, хянан шинэчлэх, хурал зөвлөгөөн гэрээ хэлэлцээр, худалдаа яармагийн үеэр боломжит хэрэглэгчдэд зориулж, бараа, төхөөрөмж, түлш шатахуун, ачаа тээврийн таталт, хадгалалтыг зохион байгуулах, ажилтан шалгаруулж авах, сургаж дадлагажуулах.
Тайлбар