Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 13
Нэр Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер
Төрөл Дэд ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:38:04
Тодорхойлолт
  • Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер нь аж ахуйн нэгж, байгууллагын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх болон тусгай мэргэжлийн ба техникийн үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааг төлөвлөх, удирдах, зохицуулах үүрэг хүлээнэ. Тэд боловсруулах үйлдвэрлэл, уул уурхай, барилга, мэдээлэл харилцааны технологи, хөдөө аж ахуй, ойн ба загасны аж ахуйн өргөн цар хүрээтэй үйл ажиллагаа, түүнчлэн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн халамж, банк, даатгал, техникийн зэрэг төрөлжсөн үйлчилгээг хариуцна.
Гүйцэтгэх үүрэг
  • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанар, тоо хэмжээ, өртөг зардал, цаг хугацаа, ажиллах хүчин зэргийг нарийвчлан төлөвлөх, стандарт тогтоох, зорилт,хариуцлагыгтодорхойлох,үйлдвэрийнүйлажиллагаа,технологийн процесст хяналт тавих, үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарын баталгааг хангах, тендер болон гэрээний төсөл бэлтгэх, төсөв батлах, удирдах, өртөг зардлыг хянах, зардлыг бууруулахын тулд үйл ажиллагааны явц, нөөцийг тохируулан өөрчлөх, шинэ тоног төхөөрөмж худалдан авах, суурилуулахад хяналт тавих, хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдал, стандарт, шаардлагын хэрэгжилтийг зохицуулах, өдөр тутмын үйл ажиллагааг төлөвлөх, удирдан чиглүүлэх, боловсон хүчний сонголт, сургалт, гүйцэтгэлд хяналт тавих, тайлан, төсөв, прогноз бэлтгэх ажлыг зохион байгуулах, хэлэлцээ хийх, хурал зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээ, чуулганд байгууллагаа төлөөлөх.
Тайлбар