Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Код 11
Нэр Хууль тогтоогч, удирдах албан тушаалтан, гүйцэтгэх захирал
Төрөл Дэд ангилал
Төлөв A
Үүсгэсэн цаг 2020-02-01 06:38:03
Тодорхойлолт
  • Хууль тогтоогч, удирдах албан тушаалтан, гүйцэтгэх захирал нь бусад менежерийн дэмжлэгтэйгээр засгийн газар, аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааг бүхэлд нь төлөвлөх, удирдан чиглүүлэх, зохицуулах, үнэлэх ба бодлого боловсруулж хянана.
Гүйцэтгэх үүрэг
  • Хууль тогтоох байгууллага, захирлуудын зөвлөл, хороодын үйл ажиллагааг даргалах, үйл ажиллагаанд нь оролцох, аж ахуйн нэгж, засгийн газар, бусад байгууллагын бодлого, төсөв, хууль тогтоомж, дүрэм, журмыг боловсруулах, зөвлөгөө өгөх, аж ахуйн нэгж, засгийн газрын харьяа агентлаг буюу газар, бусад байгууллагын зорилтыг тодорхойлох, бодлого, хөтөлбөр, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх дүрэм, журмыг боловсруулах, үнэлэх, төсвийн хяналтыг хэрэгжүүлэхийн тулд тохирох тогтолцоо, журмыг боловсруулж, хэрэгжүүлэх, бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийн тулд эд материалын, хүн хүчний болон санхүүгийн нөөцийг зарцуулах зөвшөөрөл олгох, байгууллага буюу аж ахуйн нэгжийн гүйцэтгэлийг хянах, үнэлэх, ахлах тушаалын албан хаагчийг сонгох буюу сонгосон албан хаагчийг томилох, ёслолын үүрэг гүйцэтгэх, албан ёсны үйл ажиллагаа, хурал, хэлэлцээ, цуглаан, олон нийтийн арга хэмжээнд засгийн газар, аж ахуйн нэгж, байгууллага, буюу хамт олныг төлөөлөх.
Тайлбар