Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08