Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Үндсэн ангилал
Дэд ангилал
Бүлэг
Ангилал
Мэргэжил
Код Үндсэн ангилал Код Дэд ангилал Код Бүлэг Код Ангилал Код Мэргэжил
1 Менежер 14 Зочид буудал, худалдаа, холбогдох бусад үйлчилгээний менежер 143 Бусад үйлчилгээний менежер 1439 Аль нэг ангилалд ороогүй холбогдох бусад үйлчилгээний менежер 1439-12 Хурал зөвлөгөөн зохион байгуулах төвийн менежер
1 Менежер 14 Зочид буудал, худалдаа, холбогдох бусад үйлчилгээний менежер 143 Бусад үйлчилгээний менежер 1439 Аль нэг ангилалд ороогүй холбогдох бусад үйлчилгээний менежер 1439-13 Харилцах төвийн менежер
1 Менежер 14 Зочид буудал, худалдаа, холбогдох бусад үйлчилгээний менежер 143 Бусад үйлчилгээний менежер 1439 Аль нэг ангилалд ороогүй холбогдох бусад үйлчилгээний менежер 1439-14 Худалдааны төвийн менежер
1 Менежер 14 Зочид буудал, худалдаа, холбогдох бусад үйлчилгээний менежер 143 Бусад үйлчилгээний менежер 1439 Аль нэг ангилалд ороогүй холбогдох бусад үйлчилгээний менежер 1439-15 Жуулчны баазын менежер
1 Менежер 14 Зочид буудал, худалдаа, холбогдох бусад үйлчилгээний менежер 143 Бусад үйлчилгээний менежер 1439 Аль нэг ангилалд ороогүй холбогдох бусад үйлчилгээний менежер 1439-16 Аялалын паркийн менежер
1 Менежер 14 Зочид буудал, худалдаа, холбогдох бусад үйлчилгээний менежер 143 Бусад үйлчилгээний менежер 1439 Аль нэг ангилалд ороогүй холбогдох бусад үйлчилгээний менежер 1439-17 Хэрэглэгчдэд үйлчлэх, түгээх төвийн дарга
2 Мэргэжилтэн 22 Эрүүл мэндийн мэргэжилтэн 223 Уламжлалт, хавсарга анагаахын мэргэжилтэн 2230 Уламжлалт, хавсарга анагаахын мэргэжилтэн 2017 оны А Зүү төөнч
2 Мэргэжилтэн 22 Эрүүл мэндийн мэргэжилтэн 223 Уламжлалт, хавсарга анагаахын мэргэжилтэн 2230 Уламжлалт, хавсарга анагаахын мэргэжилтэн 2017 оны А Эмийн ургамлын мэргэжилтэн
2 Мэргэжилтэн 22 Эрүүл мэндийн мэргэжилтэн 223 Уламжлалт, хавсарга анагаахын мэргэжилтэн 2230 Уламжлалт, хавсарга анагаахын мэргэжилтэн 2017 оны А Судас баригч, цэгэн эмчилгээний мэргэжилтэн
2 Мэргэжилтэн 22 Эрүүл мэндийн мэргэжилтэн 223 Уламжлалт, хавсарга анагаахын мэргэжилтэн 2230 Уламжлалт, хавсарга анагаахын мэргэжилтэн 2017 оны А Эмийн бус эмчилгээний мэргэжилтэн
2 Мэргэжилтэн 21 Шинжлэх ухаан, инженерийн мэргэжилтэн 211 Биет бодис/физик/, гео судлалын мэргэжилтэн 2111 Физикч, одон орон судлаач 2111-11 Астрофизикч
2 Мэргэжилтэн 21 Шинжлэх ухаан, инженерийн мэргэжилтэн 211 Биет бодис/физик/, гео судлалын мэргэжилтэн 2111 Физикч, одон орон судлаач 2111-12 Аэродинамикч
2 Мэргэжилтэн 21 Шинжлэх ухаан, инженерийн мэргэжилтэн 211 Биет бодис/физик/, гео судлалын мэргэжилтэн 2111 Физикч, одон орон судлаач 2111-13 Баллистик судлаач
2 Мэргэжилтэн 21 Шинжлэх ухаан, инженерийн мэргэжилтэн 211 Биет бодис/физик/, гео судлалын мэргэжилтэн 2111 Физикч, одон орон судлаач 2111-14 Биофизикч
2 Мэргэжилтэн 21 Шинжлэх ухаан, инженерийн мэргэжилтэн 211 Биет бодис/физик/, гео судлалын мэргэжилтэн 2111 Физикч, одон орон судлаач 2111-15 Гидродинамикч
2 Мэргэжилтэн 21 Шинжлэх ухаан, инженерийн мэргэжилтэн 211 Биет бодис/физик/, гео судлалын мэргэжилтэн 2111 Физикч, одон орон судлаач 2111-16 Кристаллографч
2 Мэргэжилтэн 21 Шинжлэх ухаан, инженерийн мэргэжилтэн 211 Биет бодис/физик/, гео судлалын мэргэжилтэн 2111 Физикч, одон орон судлаач 2111-17 Кристаллофизикч
2 Мэргэжилтэн 21 Шинжлэх ухаан, инженерийн мэргэжилтэн 211 Биет бодис/физик/, гео судлалын мэргэжилтэн 2111 Физикч, одон орон судлаач 2111-18 Металлофизикч
2 Мэргэжилтэн 21 Шинжлэх ухаан, инженерийн мэргэжилтэн 211 Биет бодис/физик/, гео судлалын мэргэжилтэн 2111 Физикч, одон орон судлаач 2111-19 Одон орон судлаач
2 Мэргэжилтэн 21 Шинжлэх ухаан, инженерийн мэргэжилтэн 211 Биет бодис/физик/, гео судлалын мэргэжилтэн 2111 Физикч, одон орон судлаач 2111-20 Одон орон судлаач, радионы
2 Мэргэжилтэн 21 Шинжлэх ухаан, инженерийн мэргэжилтэн 211 Биет бодис/физик/, гео судлалын мэргэжилтэн 2111 Физикч, одон орон судлаач 2111-21 Спектроскопч
2 Мэргэжилтэн 21 Шинжлэх ухаан, инженерийн мэргэжилтэн 211 Биет бодис/физик/, гео судлалын мэргэжилтэн 2111 Физикч, одон орон судлаач 2111-22 Физикч
2 Мэргэжилтэн 21 Шинжлэх ухаан, инженерийн мэргэжилтэн 211 Биет бодис/физик/, гео судлалын мэргэжилтэн 2111 Физикч, одон орон судлаач 2111-23 Физикч, агаар мандлын
2 Мэргэжилтэн 21 Шинжлэх ухаан, инженерийн мэргэжилтэн 211 Биет бодис/физик/, гео судлалын мэргэжилтэн 2111 Физикч, одон орон судлаач 2111-24 Физикч, акустикийн
2 Мэргэжилтэн 21 Шинжлэх ухаан, инженерийн мэргэжилтэн 211 Биет бодис/физик/, гео судлалын мэргэжилтэн 2111 Физикч, одон орон судлаач 2111-25 Физикч, атомын
2 Мэргэжилтэн 21 Шинжлэх ухаан, инженерийн мэргэжилтэн 211 Биет бодис/физик/, гео судлалын мэргэжилтэн 2111 Физикч, одон орон судлаач 2111-26 Физикч, баллистикийн
2 Мэргэжилтэн 21 Шинжлэх ухаан, инженерийн мэргэжилтэн 211 Биет бодис/физик/, гео судлалын мэргэжилтэн 2111 Физикч, одон орон судлаач 2111-27 Физикч, гэрлийн
2 Мэргэжилтэн 21 Шинжлэх ухаан, инженерийн мэргэжилтэн 211 Биет бодис/физик/, гео судлалын мэргэжилтэн 2111 Физикч, одон орон судлаач 2111-28 Физикч, дулааны
2 Мэргэжилтэн 21 Шинжлэх ухаан, инженерийн мэргэжилтэн 211 Биет бодис/физик/, гео судлалын мэргэжилтэн 2111 Физикч, одон орон судлаач 2111-29 Физикч, дуу авианы
2 Мэргэжилтэн 21 Шинжлэх ухаан, инженерийн мэргэжилтэн 211 Биет бодис/физик/, гео судлалын мэргэжилтэн 2111 Физикч, одон орон судлаач 2111-30 Физикч, механикийн