Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Үндсэн ангилал
Дэд ангилал
Бүлэг
Ангилал
Мэргэжил
Код Үндсэн ангилал Код Дэд ангилал Код Бүлэг Код Ангилал Код Мэргэжил
1 Менежер 14 Зочид буудал, худалдаа, холбогдох бусад үйлчилгээний менежер 141 Зочид буудал, рестораны менежер 1411 Зочид буудлын менежер 1411-17 Менежер, нийтийн байрны
1 Менежер 14 Зочид буудал, худалдаа, холбогдох бусад үйлчилгээний менежер 141 Зочид буудал, рестораны менежер 1411 Зочид буудлын менежер 1411-18 Менежер, түрээсийн байрны
1 Менежер 14 Зочид буудал, худалдаа, холбогдох бусад үйлчилгээний менежер 141 Зочид буудал, рестораны менежер 1411 Зочид буудлын менежер 1411-19 Менежер, хувийн дэн буудлын
1 Менежер 14 Зочид буудал, худалдаа, холбогдох бусад үйлчилгээний менежер 141 Зочид буудал, рестораны менежер 1411 Зочид буудлын менежер 1411-20 Эзэн, дэн буудлын
1 Менежер 14 Зочид буудал, худалдаа, холбогдох бусад үйлчилгээний менежер 141 Зочид буудал, рестораны менежер 1412 Рестораны менежер 1412-11 Менежер, гуанз, цайны газрын
1 Менежер 14 Зочид буудал, худалдаа, холбогдох бусад үйлчилгээний менежер 141 Зочид буудал, рестораны менежер 1412 Рестораны менежер 1412-12 Менежер, зууш, ундааны газрын
1 Менежер 14 Зочид буудал, худалдаа, холбогдох бусад үйлчилгээний менежер 141 Зочид буудал, рестораны менежер 1412 Рестораны менежер 1412-13 Эзэн, баарны
1 Менежер 14 Зочид буудал, худалдаа, холбогдох бусад үйлчилгээний менежер 141 Зочид буудал, рестораны менежер 1412 Рестораны менежер 1412-14 Эзэн, рестораны
1 Менежер 14 Зочид буудал, худалдаа, холбогдох бусад үйлчилгээний менежер 141 Зочид буудал, рестораны менежер 1412 Рестораны менежер 1412-15 Менежер, өөртөө үйлчлэх рестораны
1 Менежер 14 Зочид буудал, худалдаа, холбогдох бусад үйлчилгээний менежер 141 Зочид буудал, рестораны менежер 1412 Рестораны менежер 1412-16 Менежер, рестораны
1 Менежер 14 Зочид буудал, худалдаа, холбогдох бусад үйлчилгээний менежер 141 Зочид буудал, рестораны менежер 1412 Рестораны менежер 1412-17 Менежер, кафены
1 Менежер 14 Зочид буудал, худалдаа, холбогдох бусад үйлчилгээний менежер 142 Жижиглэн болон бөөний худалдааны менежер 1420 Жижиглэн болон бөөний худалдааны менежер 1420-11 Менежер, бөөний худалдааны
1 Менежер 14 Зочид буудал, худалдаа, холбогдох бусад үйлчилгээний менежер 142 Жижиглэн болон бөөний худалдааны менежер 1420 Жижиглэн болон бөөний худалдааны менежер 1420-12 Менежер, бөөний худалдааны /дэлгүүрийн/
1 Менежер 14 Зочид буудал, худалдаа, холбогдох бусад үйлчилгээний менежер 142 Жижиглэн болон бөөний худалдааны менежер 1420 Жижиглэн болон бөөний худалдааны менежер 1420-13 Менежер, бөөний худалдааны /импортын/
1 Менежер 14 Зочид буудал, худалдаа, холбогдох бусад үйлчилгээний менежер 142 Жижиглэн болон бөөний худалдааны менежер 1420 Жижиглэн болон бөөний худалдааны менежер 1420-14 Менежер, бөөний худалдааны /экспортын/
1 Менежер 14 Зочид буудал, худалдаа, холбогдох бусад үйлчилгээний менежер 142 Жижиглэн болон бөөний худалдааны менежер 1420 Жижиглэн болон бөөний худалдааны менежер 1420-15 Менежер, жижиглэн худалдааны
1 Менежер 14 Зочид буудал, худалдаа, холбогдох бусад үйлчилгээний менежер 142 Жижиглэн болон бөөний худалдааны менежер 1420 Жижиглэн болон бөөний худалдааны менежер 1420-16 Менежер, бөөний худалдааны /захиалгаар үйлчлэх дэлгүүрийн/
1 Менежер 14 Зочид буудал, худалдаа, холбогдох бусад үйлчилгээний менежер 142 Жижиглэн болон бөөний худалдааны менежер 1420 Жижиглэн болон бөөний худалдааны менежер 1420-17 Менежер, жижиглэн худалдааны /өөртөө үйлчлэх дэлгүүрийн/
1 Менежер 14 Зочид буудал, худалдаа, холбогдох бусад үйлчилгээний менежер 142 Жижиглэн болон бөөний худалдааны менежер 1420 Жижиглэн болон бөөний худалдааны менежер 1420-18 Менежер, жижиглэн худалдааны /хямдруулсан үнийн барааны дэлгүүрийн/
1 Менежер 14 Зочид буудал, худалдаа, холбогдох бусад үйлчилгээний менежер 142 Жижиглэн болон бөөний худалдааны менежер 1420 Жижиглэн болон бөөний худалдааны менежер 1420-19 Эзэн, жижиг дэлгүүрийн
1 Менежер 14 Зочид буудал, худалдаа, холбогдох бусад үйлчилгээний менежер 142 Жижиглэн болон бөөний худалдааны менежер 1420 Жижиглэн болон бөөний худалдааны менежер 1420-20 Эзэн, бөөний худалдааны
1 Менежер 14 Зочид буудал, худалдаа, холбогдох бусад үйлчилгээний менежер 143 Бусад үйлчилгээний менежер 1431 Соёл, спорт, амралтын төвийн менежер 1431-11 Тоглоомын томоохон газар /паркийн менежер/
1 Менежер 14 Зочид буудал, худалдаа, холбогдох бусад үйлчилгээний менежер 143 Бусад үйлчилгээний менежер 1431 Соёл, спорт, амралтын төвийн менежер 1431-12 Билльярдын төвийн менежер
1 Менежер 14 Зочид буудал, худалдаа, холбогдох бусад үйлчилгээний менежер 143 Бусад үйлчилгээний менежер 1431 Соёл, спорт, амралтын төвийн менежер 1431-13 Казино буюу мөрийтэй тоглоомын газрын менежер
1 Менежер 14 Зочид буудал, худалдаа, холбогдох бусад үйлчилгээний менежер 143 Бусад үйлчилгээний менежер 1431 Соёл, спорт, амралтын төвийн менежер 1431-14 Кино театрын менежер
1 Менежер 14 Зочид буудал, худалдаа, холбогдох бусад үйлчилгээний менежер 143 Бусад үйлчилгээний менежер 1431 Соёл, спорт, амралтын төвийн менежер 1431-15 Амралтын төвийн менежер
1 Менежер 14 Зочид буудал, худалдаа, холбогдох бусад үйлчилгээний менежер 143 Бусад үйлчилгээний менежер 1431 Соёл, спорт, амралтын төвийн менежер 1431-16 Морин спортын төвийн менежер
1 Менежер 14 Зочид буудал, худалдаа, холбогдох бусад үйлчилгээний менежер 143 Бусад үйлчилгээний менежер 1431 Соёл, спорт, амралтын төвийн менежер 1431-17 Спортын төвийн менежер
1 Менежер 14 Зочид буудал, худалдаа, холбогдох бусад үйлчилгээний менежер 143 Бусад үйлчилгээний менежер 1431 Соёл, спорт, амралтын төвийн менежер 1431-18 Театрын менежер
1 Менежер 14 Зочид буудал, худалдаа, холбогдох бусад үйлчилгээний менежер 143 Бусад үйлчилгээний менежер 1439 Аль нэг ангилалд ороогүй холбогдох бусад үйлчилгээний менежер 1439-11 Аялал жуулчлалын компаний менежер