Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Үндсэн ангилал
Дэд ангилал
Бүлэг
Ангилал
Мэргэжил
Код Үндсэн ангилал Код Дэд ангилал Код Бүлэг Код Ангилал Код Мэргэжил
9 Энгийн ажил, мэргэжил 96 Хог хаягдлаар ажиллагч, бусад энгийн ажил 962 Бусад энгийн ажил 9621 Илгээмж хүргэгч, зарлага, ачаа тээш зөөгч 9621-13 Ачаа тээш хүргэгч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 96 Хог хаягдлаар ажиллагч, бусад энгийн ажил 962 Бусад энгийн ажил 9621 Илгээмж хүргэгч, зарлага, ачаа тээш зөөгч 9621-14 Хоол, хүнс хүргэгч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 96 Хог хаягдлаар ажиллагч, бусад энгийн ажил 962 Бусад энгийн ажил 9622 Өвөрмөц /түр ажил/ ажил хийгч 9622-11 Өвөрмөц ажилтай хүн
9 Энгийн ажил, мэргэжил 96 Хог хаягдлаар ажиллагч, бусад энгийн ажил 962 Бусад энгийн ажил 9622 Өвөрмөц /түр ажил/ ажил хийгч 9622-12 Гарын дүйтэй хүн
9 Энгийн ажил, мэргэжил 96 Хог хаягдлаар ажиллагч, бусад энгийн ажил 962 Бусад энгийн ажил 9622 Өвөрмөц /түр ажил/ ажил хийгч 9622-13 Зочид буудлын туслах ажилтан
9 Энгийн ажил, мэргэжил 96 Хог хаягдлаар ажиллагч, бусад энгийн ажил 962 Бусад энгийн ажил 9623 Тоолуурын заалт тэмдэглэгч, худалдааны автомат мөнгө хураагчаас мөнгө цуглуулагч, түүнд бараа, бүтээгдэхүүн нэмж хийгч 9623-11 Мөнгө хураагч автомат машинаас мөнгө цуглуулагч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 96 Хог хаягдлаар ажиллагч, бусад энгийн ажил 962 Бусад энгийн ажил 9623 Тоолуурын заалт тэмдэглэгч, худалдааны автомат мөнгө хураагчаас мөнгө цуглуулагч, түүнд бараа, бүтээгдэхүүн нэмж хийгч 9623-12 Тоолуурын заалт тэмдэглэгч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 96 Хог хаягдлаар ажиллагч, бусад энгийн ажил 962 Бусад энгийн ажил 9624 Ус зөөгч, түлээ түүгч 9624-11 Түлээний мод түүгч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 96 Хог хаягдлаар ажиллагч, бусад энгийн ажил 962 Бусад энгийн ажил 9624 Ус зөөгч, түлээ түүгч 9624-12 Ус зөөгч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 96 Хог хаягдлаар ажиллагч, бусад энгийн ажил 962 Бусад энгийн ажил 9629 Энэ ангилалд ороогүй бусад энгийн ажил, үйлчилгээний ажилтан 9629-11 Хаалгач
9 Энгийн ажил, мэргэжил 96 Хог хаягдлаар ажиллагч, бусад энгийн ажил 962 Бусад энгийн ажил 9629 Энэ ангилалд ороогүй бусад энгийн ажил, үйлчилгээний ажилтан 9629-12 Авто зогсоолын ажилтан
9 Энгийн ажил, мэргэжил 96 Хог хаягдлаар ажиллагч, бусад энгийн ажил 962 Бусад энгийн ажил 9629 Энэ ангилалд ороогүй бусад энгийн ажил, үйлчилгээний ажилтан 9629-13 Үзэсгэлэн яармагийн ажилтан
9 Энгийн ажил, мэргэжил 96 Хог хаягдлаар ажиллагч, бусад энгийн ажил 962 Бусад энгийн ажил 9629 Энэ ангилалд ороогүй бусад энгийн ажил, үйлчилгээний ажилтан 9629-14 Хувцасны өрөө, өлгүүрийн ажилтан
9 Энгийн ажил, мэргэжил 96 Хог хаягдлаар ажиллагч, бусад энгийн ажил 962 Бусад энгийн ажил 9629 Энэ ангилалд ороогүй бусад энгийн ажил, үйлчилгээний ажилтан 9629-15 Тасалбар хураагч, хүнсний зүйл худалдаалагч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 96 Хог хаягдлаар ажиллагч, бусад энгийн ажил 962 Бусад энгийн ажил 9629 Энэ ангилалд ороогүй бусад энгийн ажил, үйлчилгээний ажилтан 9629-16 Худгийн моторчин
9 Энгийн ажил, мэргэжил 96 Хог хаягдлаар ажиллагч, бусад энгийн ажил 962 Бусад энгийн ажил 9629 Энэ ангилалд ороогүй бусад энгийн ажил, үйлчилгээний ажилтан 9629-17 Галч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 96 Хог хаягдлаар ажиллагч, бусад энгийн ажил 962 Бусад энгийн ажил 9629 Энэ ангилалд ороогүй бусад энгийн ажил, үйлчилгээний ажилтан 9629-18 Манаач, сахиул, харуул, жижүүр
9 Энгийн ажил, мэргэжил 96 Хог хаягдлаар ажиллагч, бусад энгийн ажил 962 Бусад энгийн ажил 9629 Энэ ангилалд ороогүй бусад энгийн ажил, үйлчилгээний ажилтан 9629-19 Галт тэрэгний нүүрс, ус бэлтгэх ажилтан
9 Энгийн ажил, мэргэжил 96 Хог хаягдлаар ажиллагч, бусад энгийн ажил 962 Бусад энгийн ажил 9629 Энэ ангилалд ороогүй бусад энгийн ажил, үйлчилгээний ажилтан 9629-20 Худгийн ус түгээгч