Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Үндсэн ангилал
Дэд ангилал
Бүлэг
Ангилал
Мэргэжил
Код Үндсэн ангилал Код Дэд ангилал Код Бүлэг Код Ангилал Код Мэргэжил
9 Энгийн ажил, мэргэжил 93 Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 932 Үйлдвэрийн туслах ажил 9321 Гараар савлагч, баглагч ажилтан 9321-12 Савлагч /гараар/
9 Энгийн ажил, мэргэжил 93 Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 932 Үйлдвэрийн туслах ажил 9321 Гараар савлагч, баглагч ажилтан 9321-13 Боогч, гараар
9 Энгийн ажил, мэргэжил 93 Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 932 Үйлдвэрийн туслах ажил 9321 Гараар савлагч, баглагч ажилтан 9321-14 Баглагч, гараар
9 Энгийн ажил, мэргэжил 93 Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 932 Үйлдвэрийн туслах ажил 9321 Гараар савлагч, баглагч ажилтан 9321-15 Нөөшлөгч, гараар
9 Энгийн ажил, мэргэжил 93 Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 932 Үйлдвэрийн туслах ажил 9321 Гараар савлагч, баглагч ажилтан 9321-16 Туслах ажилтан, дарс үйлдвэрлэлийн
9 Энгийн ажил, мэргэжил 93 Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 932 Үйлдвэрийн туслах ажил 9321 Гараар савлагч, баглагч ажилтан 9321-17 Хадагч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 93 Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 932 Үйлдвэрийн туслах ажил 9321 Гараар савлагч, баглагч ажилтан 9321-18 Хайрцаглагч, гараар
9 Энгийн ажил, мэргэжил 93 Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 932 Үйлдвэрийн туслах ажил 9321 Гараар савлагч, баглагч ажилтан 9321-19 Хаяг дарагч, гараар
9 Энгийн ажил, мэргэжил 93 Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 932 Үйлдвэрийн туслах ажил 9329 Энэ ангилалд ороогүй үйлдвэрийн бусад ажилтан 9329-11 Шил ангилагч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 93 Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 932 Үйлдвэрийн туслах ажил 9329 Энэ ангилалд ороогүй үйлдвэрийн бусад ажилтан 9329-12 Үйлдвэрлэл, аж ахуйн туслах ажилтан
9 Энгийн ажил, мэргэжил 93 Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 932 Үйлдвэрийн туслах ажил 9329 Энэ ангилалд ороогүй үйлдвэрийн бусад ажилтан 9329-13 Материал зохицуулагч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 93 Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 932 Үйлдвэрийн туслах ажил 9329 Энэ ангилалд ороогүй үйлдвэрийн бусад ажилтан 9329-14 Хураагч, өрөгч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 93 Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 933 Тээвэр, агуулахын ажил 9331 Дугуй, тэргэнцэр жолоодогч 9331-11 Дугуйчин
9 Энгийн ажил, мэргэжил 93 Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 933 Тээвэр, агуулахын ажил 9331 Дугуй, тэргэнцэр жолоодогч 9331-12 Жолооч, гурван дугуйтын / моторт бус
9 Энгийн ажил, мэргэжил 93 Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 933 Тээвэр, агуулахын ажил 9331 Дугуй, тэргэнцэр жолоодогч 9331-13 Жолооч, тэргэнцэрийн
9 Энгийн ажил, мэргэжил 93 Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 933 Тээвэр, агуулахын ажил 9331 Дугуй, тэргэнцэр жолоодогч 9331-14 Жолооч, хоёр дугуйтын
9 Энгийн ажил, мэргэжил 93 Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 933 Тээвэр, агуулахын ажил 9331 Дугуй, тэргэнцэр жолоодогч 9331-15 Туслах ажилтан, усан онгоцны зогсоолын
9 Энгийн ажил, мэргэжил 93 Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 933 Тээвэр, агуулахын ажил 9332 Тэрэгчин, ердийн хөсөгч 9332-11 Тэрэгчин, ердийн хөсөгч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 93 Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 933 Тээвэр, агуулахын ажил 9333 Ачаа зөөгч 9333-11 Айл нүүлгэгч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 93 Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 933 Тээвэр, агуулахын ажил 9333 Ачаа зөөгч 9333-12 Ачаа зөөгч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 93 Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 933 Тээвэр, агуулахын ажил 9333 Ачаа зөөгч 9333-13 Ачигч, авто замын тээврийн
9 Энгийн ажил, мэргэжил 93 Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 933 Тээвэр, агуулахын ажил 9333 Ачаа зөөгч 9333-14 Ачигч, агаарын тээврийн
9 Энгийн ажил, мэргэжил 93 Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 933 Тээвэр, агуулахын ажил 9333 Ачаа зөөгч 9333-15 Ачигч, агуулахын
9 Энгийн ажил, мэргэжил 93 Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 933 Тээвэр, агуулахын ажил 9333 Ачаа зөөгч 9333-16 Ачигч, дэлгүүрийн
9 Энгийн ажил, мэргэжил 93 Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 933 Тээвэр, агуулахын ажил 9333 Ачаа зөөгч 9333-17 Ачигч, төмөр замын тээврийн
9 Энгийн ажил, мэргэжил 93 Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 933 Тээвэр, агуулахын ажил 9333 Ачаа зөөгч 9333-18 Ачигч, усан тээврийн
9 Энгийн ажил, мэргэжил 93 Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 933 Тээвэр, агуулахын ажил 9333 Ачаа зөөгч 9333-19 Зөөгч, агуулахын
9 Энгийн ажил, мэргэжил 93 Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 933 Тээвэр, агуулахын ажил 9333 Ачаа зөөгч 9333-20 Зөөшч, дэлгүүрийн
9 Энгийн ажил, мэргэжил 93 Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 933 Тээвэр, агуулахын ажил 9333 Ачаа зөөгч 9333-21 Зөөгч, тавилга хэрэгсэл
9 Энгийн ажил, мэргэжил 93 Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 933 Тээвэр, агуулахын ажил 9333 Ачаа зөөгч 9333-22 Зөөгч, хүнсний захын