Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Үндсэн ангилал
Дэд ангилал
Бүлэг
Ангилал
Мэргэжил
Код Үндсэн ангилал Код Дэд ангилал Код Бүлэг Код Ангилал Код Мэргэжил
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 834 Зөөвөр төхөөргийн операторч 8342 Газар шороо, зам засварын болон түүнтэй адилтгах машины операторч 8342-16 Жолооч, малтагч машины
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 834 Зөөвөр төхөөргийн операторч 8342 Газар шороо, зам засварын болон түүнтэй адилтгах машины операторч 8342-17 Жолооч, суваг шуудуу ухах машины
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 834 Зөөвөр төхөөргийн операторч 8342 Газар шороо, зам засварын болон түүнтэй адилтгах машины операторч 8342-18 Машинч, эксковарторын /цахилгаан, гидро/
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 834 Зөөвөр төхөөргийн операторч 8342 Газар шороо, зам засварын болон түүнтэй адилтгах машины операторч 8342-19 Туслах машинч, экскаваторын
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 834 Зөөвөр төхөөргийн операторч 8342 Газар шороо, зам засварын болон түүнтэй адилтгах машины операторч 8342-20 Операторч, асфальт дэвсэх төхөөрөмжийн
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 834 Зөөвөр төхөөргийн операторч 8342 Газар шороо, зам засварын болон түүнтэй адилтгах машины операторч 8342-21 Операторч, багана босгох машин төхөөрөмжийн
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 834 Зөөвөр төхөөргийн операторч 8342 Газар шороо, зам засварын болон түүнтэй адилтгах машины операторч 8342-22 Операторч, газар ухах төхөөрөмжийн
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 834 Зөөвөр төхөөргийн операторч 8342 Газар шороо, зам засварын болон түүнтэй адилтгах машины операторч 8342-23 Операторч, хонгил гаргах машины /барилга байгууламжийн/
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 834 Зөөвөр төхөөргийн операторч 8342 Газар шороо, зам засварын болон түүнтэй адилтгах машины операторч 8342-24 Операторч, цемент дэвсэх төхөөрөмжийн /барилга байгууламжийн/
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 834 Зөөвөр төхөөргийн операторч 8342 Газар шороо, зам засварын болон түүнтэй адилтгах машины операторч 8342-25 Операторч, чулуу дэвсэх төхөөрөмжийн /барилга байгууламжийн/
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 834 Зөөвөр төхөөргийн операторч 8342 Газар шороо, зам засварын болон түүнтэй адилтгах машины операторч 8342-26 Операторч, автогрейдерийн
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 834 Зөөвөр төхөөргийн операторч 8342 Газар шороо, зам засварын болон түүнтэй адилтгах машины операторч 8342-27 Асфальт бетон хучлагад нүхэн засвар хийх иж бүрдэл машины операторч
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 834 Зөөвөр төхөөргийн операторч 8342 Газар шороо, зам засварын болон түүнтэй адилтгах машины операторч 8342-28 Операторч, скреперын /хусагчийн/
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 834 Зөөвөр төхөөргийн операторч 8343 Операторч, кранч, өргөгч цамхаг түүнтэй адилтгах машины 8343-11 Операторч конвейрын гүүрэн краны, агуулахын, өргүүр сагстай өргөгчийн
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 834 Зөөвөр төхөөргийн операторч 8343 Операторч, кранч, өргөгч цамхаг түүнтэй адилтгах машины 8343-12 Операторч, өргөгч цамхаг, татах төхөөрөмж, элеваторын
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 834 Зөөвөр төхөөргийн операторч 8343 Операторч, кранч, өргөгч цамхаг түүнтэй адилтгах машины 8343-13 Бусад кранч
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 834 Зөөвөр төхөөргийн операторч 8343 Операторч, кранч, өргөгч цамхаг түүнтэй адилтгах машины 8343-14 Засварчин, өргөн тээвэрлэх тоног төхөөрөмжийн
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 834 Зөөвөр төхөөргийн операторч 8344 Бусад өргөх, татах төхөөрөмжийн операторч 8344-11 Операторч, өргөх цамрагийн /төмөр замын/
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 834 Зөөвөр төхөөргийн операторч 8344 Бусад өргөх, татах төхөөрөмжийн операторч 8344-12 Операторч, өргүүрийн
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 834 Зөөвөр төхөөргийн операторч 8344 Бусад өргөх, татах төхөөрөмжийн операторч 8344-13 Операторч, татах төхөөрөмжийн
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 834 Зөөвөр төхөөргийн операторч 8344 Бусад өргөх, татах төхөөрөмжийн операторч 8344-14 Операторч, дүүжин замын
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 835 Усан онгоцны тавцангийн баг, түүнд холбогдох бусад ажилтан 8350 Усан онгоцны тавцангийн баг, түүнд холбогдох бусад ажилтан 8350-11 Завьчин
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 835 Усан онгоцны тавцангийн баг, түүнд холбогдох бусад ажилтан 8350 Усан онгоцны тавцангийн баг, түүнд холбогдох бусад ажилтан 8350-12 Багийн гишүүн, далайчин, харуулч
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 835 Усан онгоцны тавцангийн баг, түүнд холбогдох бусад ажилтан 8350 Усан онгоцны тавцангийн баг, түүнд холбогдох бусад ажилтан 8350-13 Бярвааз, гатлах онгоцны ажилтан
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 835 Усан онгоцны тавцангийн баг, түүнд холбогдох бусад ажилтан 8350 Усан онгоцны тавцангийн баг, түүнд холбогдох бусад ажилтан 8350-14 Татагч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 91 Цэвэрлэгч, туслагч 911 Гэр, зочид буудал, албан конторын цэвэрлэгээний ажил 9111 Гэр ахуйн цэвэрлэгээний ажил эрхлэгч, туслагч 9111-11 Өдрийн ажилтан /гэрийн ахуйн/
9 Энгийн ажил, мэргэжил 91 Цэвэрлэгч, туслагч 911 Гэр, зочид буудал, албан конторын цэвэрлэгээний ажил 9111 Гэр ахуйн цэвэрлэгээний ажил эрхлэгч, туслагч 9111-12 Гэрийн үйлчлэгч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 91 Цэвэрлэгч, туслагч 911 Гэр, зочид буудал, албан конторын цэвэрлэгээний ажил 9111 Гэр ахуйн цэвэрлэгээний ажил эрхлэгч, туслагч 9111-13 Гараар аяга таваг угаагч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 91 Цэвэрлэгч, туслагч 911 Гэр, зочид буудал, албан конторын цэвэрлэгээний ажил 9111 Гэр ахуйн цэвэрлэгээний ажил эрхлэгч, туслагч 9111-14 Гэр цэвэрлэгч
9 Энгийн ажил, мэргэжил 91 Цэвэрлэгч, туслагч 911 Гэр, зочид буудал, албан конторын цэвэрлэгээний ажил 9111 Гэр ахуйн цэвэрлэгээний ажил эрхлэгч, туслагч 9111-15 Гэрийн ажилд туслагч