Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Үндсэн ангилал
Дэд ангилал
Бүлэг
Ангилал
Мэргэжил
Код Үндсэн ангилал Код Дэд ангилал Код Бүлэг Код Ангилал Код Мэргэжил
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 82 Угсрагч 821 Угсрагч 8212 Цахилгаан, цахим төхөөрөмж угсрагч 8212-15 Телевизор угсрагч
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 82 Угсрагч 821 Угсрагч 8212 Цахилгаан, цахим төхөөрөмж угсрагч 8212-16 Машины операторч, ороогч
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 82 Угсрагч 821 Угсрагч 8212 Цахилгаан, цахим төхөөрөмж угсрагч 8212-17 Угсрагч, цахилгаан тоног төхөөрөмж, эд ангийн
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 82 Угсрагч 821 Угсрагч 8219 Энэ ангилалд ороогүй бусад угсрагч 8219-11 Металл бүтээгдэхүүн угсрагч /механик бус/
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 82 Угсрагч 821 Угсрагч 8219 Энэ ангилалд ороогүй бусад угсрагч 8219-12 Хуванцар бүтээгдэхүүн угсрагч
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 82 Угсрагч 821 Угсрагч 8219 Энэ ангилалд ороогүй бусад угсрагч 8219-13 Резинэн бүтээгдэхүүн угсрагч
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 82 Угсрагч 821 Угсрагч 8219 Энэ ангилалд ороогүй бусад угсрагч 8219-14 Металл, резин, хуванцар бүтээгдэхүүн угсрагч
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 82 Угсрагч 821 Угсрагч 8219 Энэ ангилалд ороогүй бусад угсрагч 8219-15 Картон, нэхмэл болон бусад бүтээгдэхүүн угсрагч
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 831 Зүтгүүрийн машинч, түүнд холбогдох ажилтан 8311 Зүтгүүрийн машинч 8311-11 Машинч, газар дээрх галт тэрэгний, зүтгүүрийн
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 831 Зүтгүүрийн машинч, түүнд холбогдох ажилтан 8311 Зүтгүүрийн машинч 8311-12 Машинч, туслах машинч, уул уурхайн зам, зүтгүүрийн
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 831 Зүтгүүрийн машинч, түүнд холбогдох ажилтан 8311 Зүтгүүрийн машинч 8311-13 Машинч, төмөр замын, тусгай зориулалтын
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 831 Зүтгүүрийн машинч, түүнд холбогдох ажилтан 8311 Зүтгүүрийн машинч 8311-14 Туслах машинч, газар дээрх галт тэрэгний, зүтгүүрийн
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 831 Зүтгүүрийн машинч, түүнд холбогдох ажилтан 8311 Зүтгүүрийн машинч 8311-15 Туслах машинч, төмөр замын, тусгай зориулалтын
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 831 Зүтгүүрийн машинч, түүнд холбогдох ажилтан 8312 Төмөр замын бэхэлгээчин, дохиочин, шилжүүлэгч 8312-11 Ивүүрчин, галт тэрэгний
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 831 Зүтгүүрийн машинч, түүнд холбогдох ажилтан 8312 Төмөр замын бэхэлгээчин, дохиочин, шилжүүлэгч 8312-12 Дохиочин, холбогч, шилжүүлэгч
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 831 Зүтгүүрийн машинч, түүнд холбогдох ажилтан 8312 Төмөр замын бэхэлгээчин, дохиочин, шилжүүлэгч 8312-13 Төмөр замын өртөөний жижүүр
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 831 Зүтгүүрийн машинч, түүнд холбогдох ажилтан 8312 Төмөр замын бэхэлгээчин, дохиочин, шилжүүлэгч 8312-14 Төмөр замын өртөөний туслах жижүүр
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 831 Зүтгүүрийн машинч, түүнд холбогдох ажилтан 8312 Төмөр замын бэхэлгээчин, дохиочин, шилжүүлэгч 8312-15 Галт тэрэгний найруулагч
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 831 Зүтгүүрийн машинч, түүнд холбогдох ажилтан 8312 Төмөр замын бэхэлгээчин, дохиочин, шилжүүлэгч 8312-16 Галт тэрэгний туслах найруулагч
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 831 Зүтгүүрийн машинч, түүнд холбогдох ажилтан 8312 Төмөр замын бэхэлгээчин, дохиочин, шилжүүлэгч 8312-17 Вагон үзэгч – засварчин
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 831 Зүтгүүрийн машинч, түүнд холбогдох ажилтан 8312 Төмөр замын бэхэлгээчин, дохиочин, шилжүүлэгч 8312-18 Замчин, төмөр замын
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 832 Машин, тэргэнцэр, бүхээгт тэрэг, мотоциклийн жолооч 8321 Мотоциклийн жолооч 8321-11 Жолооч, хүн тээвэрлэх зориулалт бүхий хөдөлгүүрт хөсгийн
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 832 Машин, тэргэнцэр, бүхээгт тэрэг, мотоциклийн жолооч 8321 Мотоциклийн жолооч 8321-12 Жолооч, моторт гурван дугуйтын
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 832 Машин, тэргэнцэр, бүхээгт тэрэг, мотоциклийн жолооч 8321 Мотоциклийн жолооч 8321-13 Жолооч, мотоциклын
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 832 Машин, тэргэнцэр, бүхээгт тэрэг, мотоциклийн жолооч 8321 Мотоциклийн жолооч 8321-14 Жолооч, моторт дугуйны
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 832 Машин, тэргэнцэр, бүхээгт тэрэг, мотоциклийн жолооч 8321 Мотоциклийн жолооч 8321-15 Бусад унаатай зарлага
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 832 Машин, тэргэнцэр, бүхээгт тэрэг, мотоциклийн жолооч 8322 Машин, такси болон бүхээгт тэрэгний жолооч 8322-11 Жолооч, машины
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 832 Машин, тэргэнцэр, бүхээгт тэрэг, мотоциклийн жолооч 8322 Машин, такси болон бүхээгт тэрэгний жолооч 8322-12 Жолооч, таксины
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 832 Машин, тэргэнцэр, бүхээгт тэрэг, мотоциклийн жолооч 8322 Машин, такси болон бүхээгт тэрэгний жолооч 8322-13 Жолооч, бага оврын, бүхээгт тэрэгний
8 Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 83 Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 832 Машин, тэргэнцэр, бүхээгт тэрэг, мотоциклийн жолооч 8322 Машин, такси болон бүхээгт тэрэгний жолооч 8322-14 Жолооч, бүхээгт машины