Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Үндсэн ангилал
Дэд ангилал
Бүлэг
Ангилал
Мэргэжил
Код Үндсэн ангилал Код Дэд ангилал Код Бүлэг Код Ангилал Код Мэргэжил
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 133 Мэдээлэл, холбооны технологи үйлчилгээний менежер 1330 Мэдээлэл холбооны технологи үйлчилгээний менежер 1330-11 Дарга, эрхлэгч /менежер/, алба, хэлтэс, тасаг, ээлжийн /мэдээлэл холбооны/
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 133 Мэдээлэл, холбооны технологи үйлчилгээний менежер 1330 Мэдээлэл холбооны технологи үйлчилгээний менежер 1330-12 Хэрэглээний программ хангамж боловсруулах менежер
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 133 Мэдээлэл, холбооны технологи үйлчилгээний менежер 1330 Мэдээлэл холбооны технологи үйлчилгээний менежер 1330-13 Мэдээллийн тэргүүлэх менежер
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 133 Мэдээлэл, холбооны технологи үйлчилгээний менежер 1330 Мэдээлэл холбооны технологи үйлчилгээний менежер 1330-14 Өгөгдлийн сангийн үйл ажиллагааны менежер
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 133 Мэдээлэл, холбооны технологи үйлчилгээний менежер 1330 Мэдээлэл холбооны технологи үйлчилгээний менежер 1330-15 Өгөгдлийн сангийн үйл явцын менежер
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 133 Мэдээлэл, холбооны технологи үйлчилгээний менежер 1330 Мэдээлэл холбооны технологи үйлчилгээний менежер 1330-16 Мэдээлэл, холбооны технологи боловсруулах менежер
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 133 Мэдээлэл, холбооны технологи үйлчилгээний менежер 1330 Мэдээлэл холбооны технологи үйлчилгээний менежер 1330-17 Мэдээллийн системийн менежер
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 133 Мэдээлэл, холбооны технологи үйлчилгээний менежер 1330 Мэдээлэл холбооны технологи үйлчилгээний менежер 1330-18 Мэдээллийн технологийн менежер
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 133 Мэдээлэл, холбооны технологи үйлчилгээний менежер 1330 Мэдээлэл холбооны технологи үйлчилгээний менежер 1330-19 Интернет үйлчилгээ үзүүлэгч менежер
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 133 Мэдээлэл, холбооны технологи үйлчилгээний менежер 1330 Мэдээлэл холбооны технологи үйлчилгээний менежер 1330-20 Сүлжээний менежер
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 134 Мэргэшсэн үйлчилгээний менежер 1341 Хүүхдийн асрамж, халамжийн үйлчилгээний менежер 1341-01 Эрхлэгч, 24 цагийн бүлэгтэй цэцэрлэгийн
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 134 Мэргэшсэн үйлчилгээний менежер 1341 Хүүхдийн асрамж, халамжийн үйлчилгээний менежер 1341-02 Эрхлэгч, ердийн цэцэрлэгийн
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 134 Мэргэшсэн үйлчилгээний менежер 1341 Хүүхдийн асрамж, халамжийн үйлчилгээний менежер 1341-03 Эрхлэгч, тусгай, асрамж, халамж, сувиллын цэцэрлэгийн
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 134 Мэргэшсэн үйлчилгээний менежер 1341 Хүүхдийн асрамж, халамжийн үйлчилгээний менежер 1341-04 Хүүхдийн асрамж, халамжийн үйлчилгээний менежер
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 134 Мэргэшсэн үйлчилгээний менежер 1341 Хүүхдийн асрамж, халамжийн үйлчилгээний менежер 1341-05 Өдөр өнжүүлэхийн менежер
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 134 Мэргэшсэн үйлчилгээний менежер 1342 Эрүүл мэндийн үйлчилгээний менежер 1342-01 Төрөлжсөн мэргэжлийн эмнэлгийн зархирал/дарга
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 134 Мэргэшсэн үйлчилгээний менежер 1342 Эрүүл мэндийн үйлчилгээний менежер 1342-02 Тусгай мэргэжлийн төвийн захирал/дарга
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 134 Мэргэшсэн үйлчилгээний менежер 1342 Эрүүл мэндийн үйлчилгээний менежер 1342-03 Нэгдсэн эмнэлэг/бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн захирал/дарга
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 134 Мэргэшсэн үйлчилгээний менежер 1342 Эрүүл мэндийн үйлчилгээний менежер 1342-04 Нийгмийн эрүүл мэндийн төвийн захирал/дарга
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 134 Мэргэшсэн үйлчилгээний менежер 1342 Эрүүл мэндийн үйлчилгээний менежер 1342-05 Амаржих газрын захирал/дарга
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 134 Мэргэшсэн үйлчилгээний менежер 1342 Эрүүл мэндийн үйлчилгээний менежер 1342-06 Түргэн тусламжийн төвийн захирал/дарга
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 134 Мэргэшсэн үйлчилгээний менежер 1342 Эрүүл мэндийн үйлчилгээний менежер 1342-07 Хөнгөвчлөх, асаргаа сувилгааны төвийн захирал/дарга
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 134 Мэргэшсэн үйлчилгээний менежер 1342 Эрүүл мэндийн үйлчилгээний менежер 1342-08 Сувилахуйн төвийн захирал/дарга
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 134 Мэргэшсэн үйлчилгээний менежер 1342 Эрүүл мэндийн үйлчилгээний менежер 1342-09 Сэргээн засах төвийн захирал/дарга
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 134 Мэргэшсэн үйлчилгээний менежер 1342 Эрүүл мэндийн үйлчилгээний менежер 1342-10 Сувиллын захирал/дарга
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 134 Мэргэшсэн үйлчилгээний менежер 1342 Эрүүл мэндийн үйлчилгээний менежер 1342-11 Клиникийн захирал/дарга
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 134 Мэргэшсэн үйлчилгээний менежер 1342 Эрүүл мэндийн үйлчилгээний менежер 1342-12 Сум/сум дунд/, тосгоны эрүүл мэндийн төвийн дарга
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 134 Мэргэшсэн үйлчилгээний менежер 1342 Эрүүл мэндийн үйлчилгээний менежер 1342-13 Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дарга
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 134 Мэргэшсэн үйлчилгээний менежер 1342 Эрүүл мэндийн үйлчилгээний менежер 1342-14 Эмнэлэг, эрүүл мэндийн бусад байгууллагын дэд захирал/орлогч дарга
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 134 Мэргэшсэн үйлчилгээний менежер 1342 Эрүүл мэндийн үйлчилгээний менежер 1342-15 Эрүүл мэндийн байгууллагын бусад нэгжийн дарга