Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Үндсэн ангилал
Дэд ангилал
Бүлэг
Ангилал
Мэргэжил
Код Үндсэн ангилал Код Дэд ангилал Код Бүлэг Код Ангилал Код Мэргэжил
1 Менежер 12 Захиргаа, арилжааны менежер 121 Бизнес, үйлчилгээ, захиргааны менежер 1221 Борлуулалт, маркетингийн менежер 1221-11 Дарга, эрхлэгч /менежер/, алба, хэлтэс, тасгийн /борлуулалтын/
1 Менежер 12 Захиргаа, арилжааны менежер 121 Бизнес, үйлчилгээ, захиргааны менежер 1221 Борлуулалт, маркетингийн менежер 1221-12 Дарга, эрхлэгч /менежер/, алба, хэлтэс, тасгийн /маркетингийн/
1 Менежер 12 Захиргаа, арилжааны менежер 122 Борлуулалт, маркетинг, судалгаа-хөгжлийн менежер 1221 Борлуулалт, маркетингийн менежер 1221-13 Дарга, эрхлэгч /менежер/, алба, хэлтэс, тасгийн /хангамжийн/
1 Менежер 12 Захиргаа, арилжааны менежер 121 Бизнес, үйлчилгээ, захиргааны менежер 1222 Зар сурталчилгаа, олон нийттэй харилцах менежер 1222-11 Дарга, эрхлэгч /менежер/, алба, хэлтэс, тасгийн /зар сурталчилгааны/
1 Менежер 12 Захиргаа, арилжааны менежер 121 Бизнес, үйлчилгээ, захиргааны менежер 1222 Зар сурталчилгаа, олон нийттэй харилцах менежер 1222-12 Дарга, эрхлэгч /менежер/, алба, хэлтэс, тасгийн /олон нийттэй харилцах/
1 Менежер 12 Захиргаа, арилжааны менежер 121 Бизнес, үйлчилгээ, захиргааны менежер 1223 Судалгаа, хөгжлийн менежер 1223-11 Дарга, эрхлэгч /менежер/, алба, хэлтэс, тасгийн /судалгааны/
1 Менежер 12 Захиргаа, арилжааны менежер 121 Бизнес, үйлчилгээ, захиргааны менежер 1223 Судалгаа, хөгжлийн менежер 1223-12 Дарга, эрхлэгч /менежер/, алба, хэлтэс, тасгийн /бүтээгдэхүүний хөгжлийн/
1 Менежер 12 Захиргаа, арилжааны менежер 121 Бизнес, үйлчилгээ, захиргааны менежер 1223 Судалгаа, хөгжлийн менежер 1223-13 Менежер, төслийн /удирдагч, зохицуулагч/
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 131 Хөдөө аж ахуй, ой, загас агнуурын үйлдвэрлэлийн менежер 1311 Хөдөө аж ахуй, ой, загас агнуурын үйдвэрлэлийн менежер 1311-11 Дарга, эрхлэгч /менежер, алба, хэлтэс, тасаг, ээлжийн /газар тариалангийн/
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 131 Хөдөө аж ахуй, ой, загас агнуурын үйлдвэрлэлийн менежер 1311 Хөдөө аж ахуй, ой, загас агнуурын үйдвэрлэлийн менежер 1311-12 Дарга, эрхлэгч /менежер, алба, хэлтэс, тасаг, ээлжийн /ойн аж ахуйн/
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 131 Хөдөө аж ахуй, ой, загас агнуурын үйлдвэрлэлийн менежер 1311 Хөдөө аж ахуй, ой, загас агнуурын үйдвэрлэлийн менежер 1311-13 Хөдөө аж ахуй, ан агнуур, ойн ба загасны аж ахуй, мал эмнэлэг, биотехнологийн үйлдвэрлэлийн захиргаа, алба, хэлтэс, тасаг, ээлжийн менежер
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 131 Хөдөө аж ахуй, ой, загас агнуурын үйлдвэрлэлийн менежер 1311 Хөдөө аж ахуй, ой, загас агнуурын үйдвэрлэлийн менежер 1311-14 Хөдөө аж ахуй, ан агнуур, ойн ба загасны аж ахуй, мал эмнэлэг, биотехнологийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний алба, хэлтэс, тасаг, ээлжийн менежер
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 131 Хөдөө аж ахуй, ой, загас агнуурын үйлдвэрлэлийн менежер 1312 Усны амьтан үржүүлэгч, загасны аж ахуйн үйлдвэрлэлийн менежер 1312-11 Дарга, эрхлэгч /менежер/, алба, хэлтэс, тасаг, ээлжийн /загасны үржүүлгийн аж ахуйн үйлдвэрийн/
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 131 Хөдөө аж ахуй, ой, загас агнуурын үйлдвэрлэлийн менежер 1312 Усны амьтан үржүүлэгч, загасны аж ахуйн үйлдвэрлэлийн менежер 1312-12 Дарга, эрхлэгч /менежер/, алба, хэлтэс, тасаг, ээлжийн /загас агнуурын үйл ажиллагааны/
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 131 Хөдөө аж ахуй, ой, загас агнуурын үйлдвэрлэлийн менежер 1312 Усны амьтан үржүүлэгч, загасны аж ахуйн үйлдвэрлэлийн менежер 1312-13 Дарга, эрхлэгч /менежер/, алба, хэлтэс, тасаг, ээлжийн /загасны агнуурын хөлөг онгоцны/
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 132 Үйлдвэр, уурхай, барилга угсралт, хангамж түгээлтийн менежер 1321 Үйлдвэрийн менежер 1321-11 Дарга, мастер /менежер/, алба, хэлтэс, тасаг, цех, ээлжийн /үйлдвэрийн эзэн/
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 132 Үйлдвэр, уурхай, барилга угсралт, хангамж түгээлтийн менежер 1321 Үйлдвэрийн менежер 1321-12 Дарга, мастер /менежер/, алба, хэлтэс, тасаг, цех, ээлжийн /боловсруулах үйлдвэрлэлийн менежер/
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 132 Үйлдвэр, уурхай, барилга угсралт, хангамж түгээлтийн менежер 1321 Үйлдвэрийн менежер 1321-13 Дарга, мастер /менежер/, алба, хэлтэс, тасаг, цех, ээлжийн /үйлдвэрлэлийн ба үйл ажиллагааны менежер боловсруулах үйлдвэрлэлийн/
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 132 Үйлдвэр, уурхай, барилга угсралт, хангамж түгээлтийн менежер 1322 Уурхайн менежер 1322-11 Дарга, мастер /менежер/, алба, хэлтэс, тасаг, цех, ээлжийн /ил, далд уурхайн/
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 132 Үйлдвэр, уурхай, барилга угсралт, хангамж түгээлтийн менежер 1322 Уурхайн менежер 1322-12 Дарга, мастер /менежер/, алба, хэлтэс, тасаг, цех, ээлжийн /үйлдвэрийн менежер/ (газрын тос, хий гаргаж авах)
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 132 Үйлдвэр, уурхай, барилга угсралт, хангамж түгээлтийн менежер 1322 Уурхайн менежер 1322-13 Дарга, мастер /менежер/, алба, хэлтэс, тасаг, цех, ээлжийн /хүдэр баяжуулах үйлдвэр/
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 132 Үйлдвэр, уурхай, барилга угсралт, хангамж түгээлтийн менежер 1323 Барилга угсралтын менежер 1323-11 Дарга, мастер /менежер/, алба, хэлтэс, тасаг, цех, ээлжийн /барилга угсралтын/
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 132 Үйлдвэр, уурхай, барилга угсралт, хангамж түгээлтийн менежер 1324 Хангамж, түгээлт, холбогдох бусад менежер 1324-11 Дарга, эрхлэгч /менежер/, логистик, түгээлтийн
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 132 Үйлдвэр, уурхай, барилга угсралт, хангамж түгээлтийн менежер 1324 Хангамж, түгээлт, холбогдох бусад менежер 1324-12 Дарга, эрхлэгч /менежер/, алба, хэлтэс, тасгийн /галт тэрэгний өртөөний мастер/
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 132 Үйлдвэр, уурхай, барилга угсралт, хангамж түгээлтийн менежер 1324 Хангамж, түгээлт, холбогдох бусад менежер 1324-13 Дарга, эрхлэгч /менежер/, хангамжийн
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 132 Үйлдвэр, уурхай, барилга угсралт, хангамж түгээлтийн менежер 1324 Хангамж, түгээлт, холбогдох бусад менежер 1324-14 Дарга, эрхлэгч /менежер/, алба, хэлтэс, тасгийн /хангамж, телехолбооны/
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 132 Үйлдвэр, уурхай, барилга угсралт, хангамж түгээлтийн менежер 1324 Хангамж, түгээлт, холбогдох бусад менежер 1324-15 Дарга, эрхлэгч /менежер/, алба, хэлтэс, тасгийн /тээврийн компаний/
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 132 Үйлдвэр, уурхай, барилга угсралт, хангамж түгээлтийн менежер 1324 Хангамж, түгээлт, холбогдох бусад менежер 1324-16 Дарга, эрхлэгч /менежер/, алба, хэлтэс, тасгийн /агуулахын/
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 132 Үйлдвэр, уурхай, барилга угсралт, хангамж түгээлтийн менежер 1324 Хангамж, түгээлт, холбогдох бусад менежер 1324-17 Дарга, эрхлэгч /менежер/, алба, хэлтэс, тасгийн, төмөр замын
1 Менежер 13 Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 132 Үйлдвэр, уурхай, барилга угсралт, хангамж түгээлтийн менежер 1324 Хангамж, түгээлт, холбогдох бусад менежер 1324-18 Орлогч дарга, эрхлэгч /менежер/, алба, хэлтэс, тасгийн, төмөр замын