Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт-08

Үндсэн ангилал
Дэд ангилал
Бүлэг
Ангилал
Мэргэжил
Код Үндсэн ангилал Код Дэд ангилал Код Бүлэг Код Ангилал Код Мэргэжил
1 Менежер 11 Хууль тогтоогч, удирдах албан тушаалтан, гүйцэтгэх захирал 112 Захирал, гүйцэтгэх захирал 1121 Дэд захирал /дэд дарга, орлогч дарга/ 1121-39 Дэд захирал, радио, телевизийн
1 Менежер 11 Хууль тогтоогч, удирдах албан тушаалтан, гүйцэтгэх захирал 112 Захирал, гүйцэтгэх захирал 1121 Дэд захирал /дэд дарга, орлогч дарга/ 1121-40 Дэд захирал, орлогч дарга, төмөр замын
1 Менежер 11 Хууль тогтоогч, удирдах албан тушаалтан, гүйцэтгэх захирал 112 Захирал, гүйцэтгэх захирал 1121 Дэд захирал /дэд дарга, орлогч дарга/ 1121-41 Дэд захирал, агаарын тээврийн
1 Менежер 11 Хууль тогтоогч, удирдах албан тушаалтан, гүйцэтгэх захирал 112 Захирал, гүйцэтгэх захирал 1121 Дэд захирал /дэд дарга, орлогч дарга/ 1121-42 Дэд захирал, усан замын тээврийн
1 Менежер 11 Хууль тогтоогч, удирдах албан тушаалтан, гүйцэтгэх захирал 112 Захирал, гүйцэтгэх захирал 1121 Дэд захирал /дэд дарга, орлогч дарга/ 1121-43 Дэд захирал, ус, цаг уур, орчны
1 Менежер 11 Хууль тогтоогч, удирдах албан тушаалтан, гүйцэтгэх захирал 112 Захирал, гүйцэтгэх захирал 1121 Дэд захирал /дэд дарга, орлогч дарга/ 1121-44 Дэд захирал, хими цэвэрлэгээний
1 Менежер 11 Хууль тогтоогч, удирдах албан тушаалтан, гүйцэтгэх захирал 112 Захирал, гүйцэтгэх захирал 1121 Дэд захирал /дэд дарга, орлогч дарга/ 1121-45 Дэд захирал, хот тохижилтын
1 Менежер 11 Хууль тогтоогч, удирдах албан тушаалтан, гүйцэтгэх захирал 112 Захирал, гүйцэтгэх захирал 1121 Дэд захирал /дэд дарга, орлогч дарга/ 1121-46 Дэд захирал, хөдөө аж ахуйн
1 Менежер 11 Хууль тогтоогч, удирдах албан тушаалтан, гүйцэтгэх захирал 112 Захирал, гүйцэтгэх захирал 1121 Дэд захирал /дэд дарга, орлогч дарга/ 1121-47 Дэд захирал, хамгаалалтын албаны
1 Менежер 11 Хууль тогтоогч, удирдах албан тушаалтан, гүйцэтгэх захирал 112 Захирал, гүйцэтгэх захирал 1121 Дэд захирал /дэд дарга, орлогч дарга/ 1121-48 Дэд захирал, эрдэм шинжилгээний
1 Менежер 11 Хууль тогтоогч, удирдах албан тушаалтан, гүйцэтгэх захирал 112 Захирал, гүйцэтгэх захирал 1121 Дэд захирал /дэд дарга, орлогч дарга/ 1121-49 Дэд захирал, бусад аж ахуйн нэгж, байгууллагын
1 Менежер 11 Хууль тогтоогч, удирдах албан тушаалтан, гүйцэтгэх захирал 112 Захирал, гүйцэтгэх захирал 1121 Дэд захирал /дэд дарга, орлогч дарга/ 1121-50 Газар, хэлтсийн дэд захирал /дэд дарга, орлогч дарга/
1 Менежер 12 Захиргаа, арилжааны менежер 121 Бизнес, үйлчилгээ, захиргааны менежер 1211 Санхүүгийн менежер 1211-11 Дарга, эрхлэгч /менежер/, алба, газар, хэлтэс, тасгийн /захиргааны/
1 Менежер 12 Захиргаа, арилжааны менежер 121 Бизнес, үйлчилгээ, захиргааны менежер 1211 Санхүүгийн менежер 1211-12 Дарга, эрхлэгч /менежер/, алба, газар, хэлтэс, тасгийн /нягтлан бодох бүртгэлийн/
1 Менежер 12 Захиргаа, арилжааны менежер 121 Бизнес, үйлчилгээ, захиргааны менежер 1211 Санхүүгийн менежер 1211-13 Дарга, эрхлэгч /менежер/, алба, газар, хэлтэс, тасгийн /санхүүгийн/
1 Менежер 12 Захиргаа, арилжааны менежер 121 Бизнес, үйлчилгээ, захиргааны менежер 1211 Санхүүгийн менежер 1211-14 Дарга, эрхлэгч /менежер/, алба, газар, хэлтэс, тасгийн /төсвийн/
1 Менежер 12 Захиргаа, арилжааны менежер 121 Бизнес, үйлчилгээ, захиргааны менежер 1211 Санхүүгийн менежер 1211-15 Компаний нарийн бичгийн дарга (менежер)
1 Менежер 12 Захиргаа, арилжааны менежер 121 Бизнес, үйлчилгээ, захиргааны менежер 1212 Хүмүүний нөөцийн менежер 1212-11 Дарга, эрхлэгч /менежер/, алба, газар, хэлтэс, тасгийн /боловсон хүчний сургалтын/
1 Менежер 12 Захиргаа, арилжааны менежер 121 Бизнес, үйлчилгээ, захиргааны менежер 1212 Хүмүүний нөөцийн менежер 1212-12 Дарга, эрхлэгч /менежер/, алба, газар, хэлтэс, тасгийн /хөдөлмөрийн харилцааны/
1 Менежер 12 Захиргаа, арилжааны менежер 121 Бизнес, үйлчилгээ, захиргааны менежер 1212 Хүмүүний нөөцийн менежер 1212-13 Дарга, эрхлэгч /менежер/, хүний нөөцийн
1 Менежер 12 Захиргаа, арилжааны менежер 121 Бизнес, үйлчилгээ, захиргааны менежер 1213 Бодлого, төлөвлөлтийн менежер 1213-11 Дарга, эрхлэгч /менежер/, алба, газар, хэлтэс, тасгийн /бодлого төлөвлөлтийн/
1 Менежер 12 Захиргаа, арилжааны менежер 121 Бизнес, үйлчилгээ, захиргааны менежер 1213 Бодлого, төлөвлөлтийн менежер 1213-12 Дарга, эрхлэгч /менежер/, алба, газар, хэлтэс, тасгийн /стратегийн төлөвлөлтийн/
1 Менежер 12 Захиргаа, арилжааны менежер 121 Бизнес, үйлчилгээ, захиргааны менежер 1213 Бодлого, төлөвлөлтийн менежер 1213-13 Дарга, эрхлэгч /менежер/, алба, газар, хэлтэс, тасгийн /Ерөнхий төлөвлөлтийн менежер/
1 Менежер 12 Захиргаа, арилжааны менежер 121 Бизнес, үйлчилгээ, захиргааны менежер 1213 Бодлого, төлөвлөлтийн менежер 1213-14 Эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, хүрээлэн буй орчны дарга, эрхлэгч /менежер/
1 Менежер 12 Захиргаа, арилжааны менежер 121 Бизнес, үйлчилгээ, захиргааны менежер 1219 Бизнес үйлчилгээ, захиргааны менежер /өөр газар ангилагдаагүй/ 1219-11 Дарга, эрхлэгч /менежер/, захиргаа, үйлчилгээний
1 Менежер 12 Захиргаа, арилжааны менежер 121 Бизнес, үйлчилгээ, захиргааны менежер 1219 Бизнес үйлчилгээ, захиргааны менежер /өөр газар ангилагдаагүй/ 1219-12 Дарга, эрхлэгч /менежер/, цэвэрлэгээ үйлчилгээний
1 Менежер 12 Захиргаа, арилжааны менежер 121 Бизнес, үйлчилгээ, захиргааны менежер 1219 Бизнес үйлчилгээ, захиргааны менежер /өөр газар ангилагдаагүй/ 1219-13 Дарга, эрхлэгч /менежер/, нийтлэг үйлчилгээний
1 Менежер 12 Захиргаа, арилжааны менежер 121 Бизнес, үйлчилгээ, захиргааны менежер 1219 Бизнес үйлчилгээ, захиргааны менежер /өөр газар ангилагдаагүй/ 1219-14 Дарга, эрхлэгч /менежер/, эд аж ахуйн
1 Менежер 12 Захиргаа, арилжааны менежер 121 Бизнес, үйлчилгээ, захиргааны менежер 1219 Бизнес үйлчилгээ, захиргааны менежер /өөр газар ангилагдаагүй/ 1219-15 Дарга, эрхлэгч /менежер/, худалдан авалтын
1 Менежер 12 Захиргаа, арилжааны менежер 121 Бизнес, үйлчилгээ, захиргааны менежер 1219 Бизнес үйлчилгээ, захиргааны менежер /өөр газар ангилагдаагүй/ 1219-16 Дарга, эрхлэгч /менежер/, засвар үйлчилгээний